Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Skoczów dziś
Dział:

Skoczów dziś

 

Jednostka samorządowa Gmina Skoczów obejmuje miasto Skoczów i dziesięć przyległych wsi — Między-świeć, Wilamowice, Wiślicę, Ochaby Małe i Wielkie, Kiczyce, Pierściec, Kowale, Pogórz, Harbutowice oraz Bładnice Dolne i Górne.

Gmina zajmuje obszar o pow. 6300 ha,

z tego Skoczów 980 ha i zamieszkiwana jest przez 24 684 mieszkańców, z których 14 974 mieszka w mieście (stan na koniec września 1992 r.).


Gmina posiada 4 tysiące ha użytków rolnych, w tym 2 500 ha ziemi ornej i 1 020 ha lasów. W obrębie miasta są trzy kompleksy leśne — na Górnym i Dolnym Borze oraz las kościelny na Kaplicówce, o łącznej pow. 120 ha.


Władze samorządowe wybrane zostały w wyborach w dniu 27 maja 1990 r. Rada Gminy składa się z27 radnych. Jej przewodniczącym jest dr inż. Józef Drabina. Radnymi są: z Bladnie — Piotr Jaworski   (geodeta),   z   Harbutowic


— Janusz Stec (inż. ochrony środowiska), z Kiczyc — Ryszard Krawczyk (elektryk), z Kowali — Teodor Hanus (księgowy), z Międzyświecia — Roman Pilch (tech. mechanik), z Ochab — Barbara Paszkiewicz (nauczycielka) i Witold Dzierżawski (rolnik), z Pierśćca


— Adolf Sieklucki (tech. budowlany) i Wiktor Danel (tech. mechanik), z Pogórza — Stefan Pietrzyk (tech. mechanik) i Leopold Hyrnik (tech. elektryk), z Wilamowic — Mieczysław Tomosz (tokarz), z Wiślicy — Elżbieta Swoboda (ekonomista), ze Skoczowa — Józef Drabina (metalurg), Antoni Czerch (inż. mechanik), Roman Sanetra (chemik), Kazimierz Orłowski (elektro-mechanik),Karol Krężelok (tech. hutnik), Ewaryst Rajwa (tech. mechanik), Jerzy Za-hraj (geodeta), Jerzy Raszka (nauczyciel), Jolanta Pelic (nauczycielka), Stanisław Kabiesz (lekarz), Mirosław Jabłoński (lekarz), Henryk Olejniczak (instruktor kult.-ośw.), Edward Staniek (mechanik) i Mirosław Stroka (ślusarz).


Spośród Rady wyłoniono Zarząd Gminy i burmistrzów, którymi od 1 marca 1991 r. są: dr Roman Sanetra i Witold Dzierżawski (z-ca burmistrza).


Samorządy wsi należących do gminy reprezentują sołtysi. Obecnie funkcje te pełnią: w Bładnicach — Józef Kudełko, w Harbutowicach — Emil Wyleżuch, w Międzyświeciu — Jan Krużołek. w Ochabach — Alojzy Sabiniok, w Ki-czycach—Franciszek Pomper, w Pierśćcu — Stefan Krzempek, w Kowalach


— Fryderyk Białoń i w Pogórzu — Jan Zając.


Budżet Gminy w 1992 r. zamykał się kwotą 33,2 mld zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiło 1.345 tys.

zł. Z ważniejszych zadań, które zrealizowano w tym roku wyliczyć należy: zakończenie remontu ratusza, budowę hydroforni i wodociągu na Kaplicówce, ukończenie budowy wodociągu w Pogórzu, kontynuację budowy oczyszczalni ścieków i wymianę mostu na rzece Bładnicy w ciągu ul. Ustrońskiej.


Budownictwo mieszkaniowe realizuje w Skoczowie przede wszystkim Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota", założona w 1959 r.


Na terenie gminy czynnych jest 275 placówek handlowych i 480 warsztatów rzemieślniczych. Skoczów uważany jest za miasto dobrze uprzemysłowione. Ocenia się, że w 1992 r. miejscowy przemysł zatrudniał ok. 3,5 tys. osób. Do najbardziej znanych skoczowskich przedsiębiorstw zaliczane są: Skoczowska Fabryka Kapeluszy „Polkap", Zakłady Garbarskie „Skotan", Odlewnia, Kuźnia i FSM Zd nr 12, Kieleckie Przeds. Robót Mostowych, „Pledan". Przeds. Budowy Mostów i Budownictwa Ogólnego „Inkom", Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Krakowskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej, Spółdzielnia Meblarska „Zameb" i inne.


W gminie działają dwa przedsiębiorstwa komunikacji samochodowe; — PKS „TRANSKOM" i „DAS".


Czynnych jest kilka placówek służby zdrowia. W Skoczowie -— przychodnia ogólna, dziecięca, dwie przychodnie zakładowe i pogotowie ratunkowe. Przychodnie wiejskie posiadają Pierściec i Ochaby. Społeczna służba zdrowia zatrudnia 21 lekarzy, 30 pielęgniarek. 3 laborantki i fizykoterapeutę. Na Zawiślu znajduje się Dom Pomocy Społecznej, który jest placówką wojewódzką, a przy ul. Katowickiej czynne jest sanatoriun. będące aktualnie oddziałem Zespołu Sanatoryjnego w Goczałkowicach. Przy Urzędzie Gminy działa Zespół Opieki 5połecznej,pracuje również punkt PCK zatrudniający siostry PCK do opieki nad przewlekle chorymi.


W gminie znajdują się placówki oświatowo-wychowawcze: przedszkolne, szczebla podstawowego i średniego. W pięciu miejskich przedszkolach jest 539 dzieci, w ośmiu wiejskich — 256 dzieci. Do czterech skoczowskich szkół podstawowych uczęszcza 2723 uczniów, a do czterech wiejskich — 835 uczniów. Pracują także trzy zespoły szkół — Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie na Bajerkach (1136 uczniów), Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Bielskiej i Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu.


Czynne są dwie biblioteki publiczne i oddział Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej   oraz   biblioteka   wiejska

w Pierśćcu. Od 1986 r. przy ul. Fabrycznej 5 działa Muzeum im. Gustawa Morcinka, będące oddziałem Muzeum w Cieszynie. Z innych placówek kulturalnych na uwagę zasługują: Spółdzielczy Dom Kultury „Wspólnota", Klub Osiedlowy przy ul. Osiedlowej na Zawiślu, prywatne szkoły — tańca „Elitę",

muzyczna i języka angielskiego, a także wiejska świetlica w Kiczycach i Kino „Podhale".


Działają różne organizacje i towarzystwa, z których wymierne należy Towarzystwo Miłośników Skoczowa, Kolo Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Miejskie Kolo PTTK, ZHP, ZNP, Tow. Numizmatyczne, Zw. Hodowców Gołębi Pocztowych i wiele innych.


Dobrze rozwija się działalność sportowa w klubach — w KS „Beskid" Skoczów, LKS „Wisła" Ochaby, LZS „Błękitni" Pierściec, LKS Pogórz, LZS Wiślica i LZS ZSR Międzyświeć.


Gmina jest wielo wyznaniowa. W Skoczowie są trzy parafie katolickie pw. Apostołów Piotra i Pawła, pw. Znalezienia św. Krzyża i pw. Matki Boskiej Różańcowej, w Pierśćcu — pw. św. Mikołaja, w Pogórzu — pw. NMP Królowej Polski i w Ochabach — pw. św. Marcina (dekanat strumieński). Parafia ewangelicka pw. Trójcy Świętej poza kościołem w Skoczowie ma kaplice filialne w Pierśćcu i Bładnicach. Ponadto działa w Skoczowie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego i Misje Centrum — Życia.

oprac. J. Drabina

 

Kalendarium pochodzi z „Kalendarza Skoczowskiego” 1993, udostępnionego dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.