Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
WYDARZENIA ROKU 1986
Dział:

EDWARD BISZORSKI

WYDARZENIA ROKU 1986

Z nowym rokiem nastała mroźna i śnieżna zima.

 

W tegorocznym krótkim karnawale odbyło się wiele zabaw. Urząd Miasta wydał ogółem 25 zezwoleń. Korowód karnawałowy rozpoczął Klub Sportowy „Beskid" tradycyjnym balem sylwestro­wym. Zabawy udządzili m.in. Okręgowa Spół­dzielnia Mleczarska, Zakłady Kuźnicze FSM, ko­mitet rodzicielski Przedszkola nr 10, „Polkap", Towarzystwo Miłośników Skoczowa, Dom Kultu­ry „Odlewnik", Pogotowie Ratunkowe. Karna­wał zakończył KS „Beskid" tradycyjną „Śle-dziówką". Wesoło bawiono się także w gmi­nach. Zabawy urządzili w Ochabach — LZS „Wisła" i komitet rodzicielski miejscowej szkoły, w Pierśćcu — OSP, KGW i miejscowa szkoła, w Kiczycach — PCK, Kuźnia Skoczów i komitet rodzicielski Szkoły Podstawowej, w Pogórzu — komitet rodzicielski Szkoły Podstawowej nr 7, w Harbutowicach — Spółdzielnia Inwalidów „Do­mena", w Międzyświeciu — LZS 'Promień' , KGW, Pracownia' POM, w Wiślicy'— ZSMP i LZS.

 

W Beskidach leżał obfity śnieg. Zorganizo­wano wiele imprez narciarskich. W dniach 8 i 9 lutego odbyt się w Brennej II Karnawał Zimo­wy z bogatym programem sportowo-rozrywkowym.

 

Skoczów jest znanym ośrodkiem skibobowym. Od ubiegłego roku znajduje się tutaj Zarząd Główny Polskiego Związku Skibobowego. Zj-wodnicy ze Skoczowa tworzą czołówkę krajową. Należą do nich: Wiktor, Beata i Marian Tlołko-wie, Karina i Adam Malikowie, Jerzy Malik. Edward Kołatek, Jacek Stalmach, Danuta Cho­lewa, Krystyna Malik. 28 i 29 stycznia odbyły się zawody „O Błękitny Kask Beskidów" na Czantorii, a 18 lutego w Brennej XI Mistrzostwa Polski.

 

8 lutego koło PTTK w Skoczowie urządziło XXIII Zawody Narciarskie „O Puchar Prze­chodni Starego Gronia" w Brennej. Uczestniczyło 100 zawodników. Puchar zdobył Lesław Wykro-ta z Katowic. W grupie juniorów po raz drugi zwyciężył Piotr Martynek z Ustronia.

 

 25 lutego PTTK urządziło zawody narciarskie o puchar Kaplicówki. Uczestniczyło 156 zawodników, w tym 36 dziewcząt. Puchar i I miejsce zdo­byta Szkota nr 1, II Szkoła nr 2, III Szkoła nr 7 w Pogórzu, IV miejsce Szkoła nr 8.

 

Na Kaplicówce „Pod dębem" zamontowano wyciąg orczykowy. Wcześniej przez stok przepro­wadzono linię wysokiego napięcia. Betonowe maszty nie są dobrym sąsiedztwem stoku, tym bardziej, że korzystają z niego przeważnie dzie­ci, stawiające tutaj pierwsze kroki narciarskie.

 

 W lutym TMS wydało drugi numer „Kroni­ki Skoczowskiej". Zawiera ona, oprócz kroniki wydarzeń 1985 r., artykuł Jana Wantuły o szkol­nictwo skoczowskm od 1327 do 1918 roku, Ka­zimierza Gołębiowskiego o współczesnych proble­mach skoczowskiego szkolnictwa, Michała Helle­ra kalendarium życia i twórczości Zofii Kossak--Szatkowskiej oraz wiersze Janiny Antosiewitz. Jan Kurek zebrał i opracował materiały pt. „Zginęli za polskość ziemi skoczowskiej 1919— 1945". Obejmują one m.in. życiorysy ofiar hitle­rowskiego terroru, spis członków ZBoWiD, któ­rzy przeżyli hitlerowskie więzienia i obozy, spis zamordowanych obywateli polskich narodowości żydowskiej. W pracy znajduje się bogaty zbiór fotografii dokumentalnych.

 

W księgarniach pokazała się pierwsza część wspomnień prof. Józefa Pietera pt. „Czasy i lu­dzie". Autor przewiduje wydanie następnych to­mów. Książka wzbudziła u nas duże zaintereso­wanie, ponieważ autor opisuje w niej swoje dzie­ciństwo i młodość, które spędził w Skoczowie.

 

W marcu odbyły się w Oświęcimiu „II Kon­frontacje Harcerskich Zespołów Artystycznych" woj. bielskiego. W bogatym programie znalazły się: teatr kukiełkowy, zespoły regionalne, tańce towarzyskie, wystawy rysunków, fotografii i kro­nik harcerskich. Wśród wielu nagród zespół wo­kalny „Kaskada" ze Skoczowa zdobył w swojej kategorii I miejsce. Natomiast 27 lipca ten sam zespół otrzymał „Srebrną Jodłę" na 13 Harcer­skim Festiwalu Kulturalnym Młodzieży Szkolnej w Kielcach.

 

15 marca po gruntownym remoncie otwarto kino „Podhale". Obecnie kino prezentuje się oka­zale. Sala ma 144 miejsca. Wymieniono twarde krzesła na miękkie fotele. Budynek kina został wzniesiony w roku 1862 jako sala gimnastyczna. W 1908 sala została przekształcona na kino.

 

Towarzystwo Miłośników Skoczowa wskrzesi­ło starą tradycję pochodu i palenia Judasza w Wielkim Tygodniu. Obchodzenie „Judasza" jest starym, zanikłym już zwyczajem. Wspomina o nim Oskar Kolberg jako o zwyczaju już nie spo­tykanym w Ziemi Krakowskiej.

 

Wielkanoc w tym roku przypadła na ostatnie dni marca. Była piękna, słoneczna pogoda. W pierwszych dniach kwietnia powróciła ponownie zima. Panowała jednak krótko.

 

15 kwietnia odbyły się obrady miejsko-gmin­nej przedzjazdowej konferencji partyjnej z udzia­łem 113 delegatów. Wybrano 7 delegatów na konferencje wojewódzką PZPR.

 

 17 kwietnia w 79. roku życia zmarła znana pisarka Maria Wardas. Pogrzeb odbył się 22 kwietnia na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie. Zwłoki złożono w alei zasłużonych ziemi cie­szyńskiej przy licznym udziale społeczeństwa, de­legacji organizacji społecznych i stowarzyszeń kulturalnych. Przemówienia wygłosili: wojewoda bielski Stanisław Łuczkiewicz, wiceprezes oddzia­łu krakowskiego Związku Literatów Polskich Bo­gusław Sławomir Kunda i wiceprezes Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Antoni Tomica.

 

I maja — święto pracy tradycyjnie poprze­dziła uroczysta akademia i capstrzyk. Z bogatym programem wystąpił Dom Kultury. Bawiono się przy pięknej pogodzie na festynie majowym.

 

 Towarzystwo Miłośników Skoczowa urządziło ciekawą wystawę kronik i wydawnictw 40-lecia. Na wystawie znalazło się 68 kronik, broszur i folderów.

 

 19 maja w Bielsku wydarzył się dramatyczny wypadek. Dla uświetnienia imprezy XII Między­narodowego Festiwalu Teatrów Lalek wystarto­wał balon „Królewna Banialuka", z którego zwi­sały szarfy. Tych szarf uczepiła się 7-letnia dziewczynka i została uniesiona w górę. Dziew­czynka szczęśliwie upadła na dach płaskiego do­mu i doznała tylko lekkich potłuczeń ciała.

 

XX Dni Skoczowa trwały od 21 do 25 maja. Rozpoczął je barwny pochód przebierańców — młodzieży ze szkół podstawowych. Nad miastem krążyły, po raz pierwszy, lotnie motorowe. Oprócz tradycyjnego jarmarku odbyło się wiele imprez estradowych, muzycznych i sportowych. Zaprezentowano wystawy numizmatyczne .i meda­lierstwa, stroju cieszyńskiego i wystawę pople-nerową. Plener odbył się jesienią ub. roku (fi­nansowany przez Ministra Kultury i Sztuki i Wo­jewódzki Wydział Kultury w Bielsku). Towa­rzystwo Miłośników Skoczowa urządziło wystawę akwarel Dariusza Orszulika i fotografii Leona Pary. Telewizja Polska nakręciła reportaż nie tylko o dniach Skoczowa, ale także o historii, lu­dziach i przemyśle skoczowskim. Bardzo dobrze wywiązal się ze swych obowiązków komisarz Dni Skoczowa — Antoni Kratki. Pogoda dopisała. Padało pół dnia, niestety w dniu jarmarku.

 

24 maja odbył się X złaz górski uczniów szkól miasta i gminy Skoczów. W złazie brało udział 70 uczniów. Pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 8.

 

8 czerwca zgromadził wszystkich skoczowian przy telewizorach. Emitowano program nakręcony w czasie Dni Skoczowa pn. „Zajechał wóz do Skoczowa". Reżyser Olgierd Wieczorek wyłuskał z bogatego programu najcelniejsze fragmenty, montując świeży i żywy reportaż telewizyjny.

 

Cały czerwiec przebiegał pod wrażeniem „Mundialu '86", który odbył się w Meksyku. Mistrzem świata została Argentyna, II miejsce za­jęła RFN, a III Francja.

 

24 czerwca rozpoczął się X Zjazd PZPR w Warszawie. Delegatem miasta i gminy była Sta­nisława Franek, a całe województwo reprezento­wało 33 delegatów.

 

21 lipca ogłoszono wyniki konkursu „Mistrz gospodarności '85". W grupie miast i gmin do 20 tysięcy mieszkańców wyróżniono Skoczów, który otrzymał nagrodę 5 min zl.

 

22 lipca odbyło się tradycyjnie wiele imprez organizowanych przez miejscowe placówki kultu­ralne. Komitet Osiedlowy Spółdzielni Mieszka­niowej i Społeczna Rada Klubu „Ruch" urządziły festyn ludowy. W programach estradowych wystąpiły: zespół młodzieżowy „Uran", kabarety „Szewczyk" i „Kierpce" oraz zespół regionalny „Jedność".

 

20 sierpnia 8 kajakarzy z koła PTTK przy Odlewni wystartowało do Pokojowego Spływu Kajakowego rzeką Wisłą do Płocka. Uczestnicy spływu złożyli kwiaty pod pomnikami w Sko­czowie, Strumieniu, Oświęcimiu, Krakowie, Opa­towcu, Sandomierzu, Dęblinie, Górze Kalwarii, Warszawie i Płocku. W skład drużyny wchodzili: Jan Gandor, Erwin Folwarczny, Janusz Frask, Edward Łomozik, Robert Maciuk, Stanisław Ma-talik, Jan Romańczyk, Apoloniusz Waliczek. Tra­sa spływu wynosiła 700 km.

 

C 24 sierpnia odbyły się w Pogórzu miejsko--gminne dożynki. Naczelnik miasta i gminy Ro­muald Cieślar podziękował gazdom dożynek Ja­ninie i Janowi Dediom oraz całej przodującej wsi za ich trud. Dożynki uświetniły zespoły: „Se­nior" ze Skoczowa, młodzieżowy z Pogórza i zespół regionalny „Brenna".

 

6 września odbyło się w Spółdzielni Mieszka­niowej „Wspólnota" uroczyste spotkanie akty­wu ZSMP z okazji 10-lecia istnienia organizacji.

 

7 września odbyły się w Ochabach X jubi­leuszowe Konne Mistrzostwa Polski Południowej. Złoty medal i kryształowy puchar zdobyła tego­roczna mistrzyni Polski juniorów, Iwona Bartosz.

 

 14 września na Starym Groniu miejskie koło PTTK w Skoczowie urządziło 36. tradycyjne pie­czenie barana. Na Starym Groniu zebrało się po­nad 800 turystów z naszego i dalszych regionów, m.in. z Kęt, Chełmka i Kuźni Raciborskiej.

 

4-5 października odbył się doroczny woje­wódzki przegląd zespołów muzycznych, folklo­rystycznych i kabaretowych działających przy klu­bach „Ruch". Wyróżnienie otrzymała kapela osiedlowa „Gro-to-i-łazi" i kabaret dziecięcy „Szewczyk", zaś w kategorii zespołów muzycznych oraz w grupie zespołów chóralnych — zespół re­gionalny „Jedność". Nagrody indywidualne otrzy­mali m.in. Henryk Olejniczak, Danuta Przyłucka i Janina Brudny ze Skoczowa.

 

7-12 października odbyła się wystawa grupy „Smrek" — plastyków amatorów zrzeszonych przy TMS. 7 autorów wystawiło 96 prac.

 

W październiku ukończono brukowanie ul. A. Mickiewicza od kina po most nad Bładnicą. Prace brukarskie wykonali prawdziwie po mi­strzowsku świetni fachowcy zanikającego już za­wodu — Józef i Jan Zgodowie.

 

20 listopada TMS otrzymało nagrodę 400 tys. zł w konkursie „Bliżej regionu — bliżej kraju" rozpisanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz redakcję Kuriera Polskiego. W roku 1984 TMS otrzymało w tym samym konkursie nagrodę 200 tys. zł.

 

W listopadzie, w dniu „Andrzejek" odbyta się w MDK „Tryton" dyskoteka. Nie byto trady­cyjnych wróżb ani lania wosku. Natomiast do wielkiego lania doszło na wolnym powietrzu mię­dzy miejscową młodzieżą a OHP. Bójka nabrała dużych rozmiarów i była tak zaciekła, że dopiero pośpiesznie wezwane posiłki milicji zdołały roz­proszyć walczących.

 

3 grudnia na święto Barbórki przekazani została do wstępnej eksploatacji Kopalnia Węgla Kamiennego w Kaczycach, której nadano imię Gustawa Morcinka.

 

4 grudnia wpłynął do portu w Gdyni statek „Skoczów", przywożąc dla kraju cytryny i poma­rańcze.

 

 11 grudnia klub „Ruch" nr 114 w Skoczowie otrzymał tytuł „Złotego Klubu '86" oraz na­grodę w postaci zestawu komputerowego Sinclair 2x Spectrum. Nagrodę odebrał w Warszawie kie­rownik klubu Henryk Olejniczak. 4) 20 grudnia nastąpiło uroczyste otwarcie mu­zeum im. Gustawa Morcinka w zabytkowej ka­mieniczce przy ul. Fabrycznej 5. Otwarcia doko­nano przy udziale wicewojewody dra Jana Wała­cha i sekretarza KW Józefa Mamorskiego. W sta­rej części muzeum znalazły się archiwalia sko­czowskie oraz pamiątki po Morcinku: odznacze­nia, meble, rękopisy i jego dzielą. Na piętrze wystawiono wyroby i narzędzia rzemieślnicze. W piwnicach znajduje się dział archeologiczny, w tym także wykopaliska z grodziska „Piekiełko" — kolebki Skoczowa. Kustoszem muzeum została mgr Halina Szotek. Kamieniczka była jednym z najcenniejszych zabytków świeckich na Pod­beskidziu, uznanym za zabytek I klasy. Remont, przeróbki oraz nadbudowa trwały ponad 10 lat i pochłonęły sporo pieniędzy. Prace nadzorowała Pracownia Konserwacji Zabytków w Krakowie.

 

W połowie grudnia zawitała do nas zima. Śnieg sypał cicho i obficie.

 

W noc wigilijną Telewizja Polska po raz pierwszy transmitowała pasterkę z bazyliki św. Piotra w Rzymie, odprawianą "przez papieża Jana Pawła II — naszego rodaka.

 

28 grudnia w kościele ewangelickim bp Ja­nusz Narzyński dokonał ordynacji na księży 3 ma­gistrów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej: Leszka Czyża ze Skoczowa, Karola Macurę z Cie­szyna i Edwina Pecha z woj. poznańskiego. Ks. Karol Macura został wikariuszem w Skoczowie.

 

W tym roku otwarto ostatnie klasy w Szkole Podstawowej nr 8 na Górnym Borze. Od 1 września rozpoczęto naukę w pełnym wymiarze. Do szkoły chodzi 1010 uczniów. Dyrektorem jest mgr Eugeniusz Skarwecki. Przy szkole otwarto również przedszkole.

 

W br. otwarto także Zespół Szkół Zawodo­wych przy ul. Szewczyka na „Bajerkach". Budo­wę rozpoczęto w 1974 r. i po wielu kłopotach i trudach oddano do użytku w 1986 r.

 

W ciągu roku zawarło związek małżeński w mieście 111 par, a w gminie 92. Do 31 grudnia urodziło się 217 dzieci w mieście i 176 w gmi­nie. Porody odbywają się w Szpitalu w Cieszy­nie lub w izbie porodowej w Brennej. Zmarły 124 osoby w mieście i 87 w gminie.

 

KRONIKA SKOCZOWSKA — publikacja okolicznościowa Towarzystwa Miłośników Skoczowa _ 1986 r.

Opracowanie redakcyjne: Kazimierz GOŁĘBIOWSKI, opracowanie techniczne: Jan STARZEC, Nakład: 1.000 egz. Drak: RKS „Goleszów" — Zakład Poligraficzny Skoczów. Zam. nr 807-86. L-20.