Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Rozbudowa szkoły w Pierśćcu
Dział:

Beata Kiszą

Rozbudowa szkoły w Pierśćcu

Szkoła w Pierśćcu powstała w 1906 roku. Budynek szkoły spełniał wymagania sanitarne i edukacyjne do połowy lat trzydziestych. Wtedy po raz pierwszy zaczęto mówić o koniecz­ności rozbudowy. W roku szk. 1935/36 szkołę odwiedził Starosta Powiatu Cieszyńskiego -pan Plackowski. Po wizytacji obiecał pierszczanom szkołę, "... jeszcze ładniejszą niż w Iłownicy". Zaczęto zwozić żwir, a rozpoczęcie prac zaplanowano na rok... 1939.


W późniejszych latach jeszcze kilka razy podejmowano próby rozbudowy, a tym samym poprawienia warunków lokalowych. W latach 60-tych społeczność wsi wykonała cegły na budowę i zebrano pewną kwotę pieniędzy. W 1976 i 1985 roku została opracowana dokumentacja rozbudowy wraz z planami. Cóż, za każdym razem nie dochodziło do sfinalizowania przedsięwzięcia. Wszelkie starania kończyły się na niezbędnych naprawach i remontach. Jednak od tego nie przybyło sal lekcyjnych, ani nie zmniejszyła się ciasnota. Każde nieskuteczne podejście do problemu zniechęcało inicjatorów i często wpływało na pogorszenie stosunków społeczności lokalnej.


Początkiem lat dziewięćdziesiątych zaczęto kolejny raz zastanawiać się nad rozbudową. Po okresie starań dyrektora szkoły, komitetu rodzicielskiego i miejscowych radnych, w grudniu 1994 roku została podjęta uchwała Rady Miasta Skoczowa o rozbudowie szkoły w Pierśćcu. Cały kolejny rok wykorzystano na gromadzenie niezbędnej dokumentacji. Wiosną mgr inż. Ludwik Herok nieodpłatnie wykonał koncepcję architektoniczną. Zrobiono zbiorcze zestawienie kosztów. Po przyjęciu dokumentacji przez Zarząd i Radę Miasta ogłoszono przetarg na wykonanie projektu technicznego. Wybrano firmę "Miastoprojekt" z Cieszyna.


Aby lepiej reprezentować interesy lokalnej społeczności w kontaktach z Urzędem Miasta (który jest głównym inwestorem), a także w kontaktach z innymi organizacjami, począt­kiem 1996 roku powołano Stowarzyszenie Wspierania Szkoły Podstawowej im. Zofii Kos­sak w Pierśćcu. Zgodnie z ustawą zarejestrowane zostało ono w Sądzie Cywilnym w Bielsku-Białej, uzyskało osobowość prawną i kieruje się w działaniach własnym statutem. Członkowie Stowarzyszenia i sympatycy szkoły wnieśli swój niemały wkład w przygotowanie placu budowy, drogi dojazdowej. Prace, które wykonano nieodpłatnie szacuje się na wartość ok. 60 tys. zł.


W maju 1996 roku, po zgromadzeniu dokumentacji technicznej przystąpiono do przetargu wyłaniającego generalnego wykonawcę inwestycji. Została nim firma "Famex-Bis" z Cieszyna. Jest to spółka z o.o., której prezesem jest mgr inż. Stanisław Ponikiewski.

W październiku pracownicy weszli na plac budowy. Wykonano część kanalizacji desz­czowej od budynku do potoku Bajerka oraz odrenowano istniejącą szkołę. Ułożono kabel niskiego napięcia do zasilania energią elektryczną. Usunięto stare drzewa owocowe, które nadawały sielski charakter szkolnemu ogrodowi.


W 1997 roku została postawiona słupowa stacja transformatorowa i doprowadzono do niej linię wysokiego napięcia. Zasila ona szkołę, budynek biblioteki publicznej i kiosk. Kiedy wykonano wykopy pod budynek dydaktyczny, zostały przeprowadzone dodatkowe badania geologiczne gruntu. Były niekorzystne. Należało dokonać zmiany projektu fundamentów. Budowę wstrzymano na dwa miesiące, a zmiany pociągnęły za sobą dodatkowe koszty i niepokój pierszczan. Dalej wykonano fundamenty, ściany piwnic i stropu nad piwnicami budynku dydaktycznego. Odremontowano część dydaktyczną i wylano fundamenty pod salę gimnastyczną. Gdy zaczęto stawiać mury, cały obiekt zaczął nabierać realnych kształtów.


Rozbudowa została po­dzielona na etapy: budowa segmentu dydaktycznego -A, budowa sali gimnastycz­nej - B, adaptacja i remont starego budynku - C, uru­chomienie basenu do nauki pływania.


Oddanie do użytku se­gmentu dydaktycznego prze­widuje się na jesień 1999 ro­ku. Wizję tego ogromnego przedsięwzięcia przybliża makieta wykonana przez pana Krzysztofa Błaszczyka. Pierwszy raz można było ją oglądać w dniu, w którym szkoła obchodziła swe 90-lecie.


Najpilniejszą potrzebą szkoły jest pozyskanie nowych sal lekcyjnych, otwarcie sali gimnastycznej. Na po­szczególnych kondygnacjach znajdą się: w piwnicach - szatnia dla uczniów, nowa kotłownia, urządze­nie technologii basenu, pomieszcze­nie gospodarcze; na parterze - 3 sale lekcyjne, punkt żywieniowy, świetli­ca, basen, sala gimnastyczna, szatnie i sanitariaty; na piętrze - 5 sal lek­cyjnych, kancelaria, pokój nauczy­cielski, szkolne archiwum; na poddaszu: dwie małe pracownie, biblioteka. Na obu kon­dygnacjach zaplanowano obszerne korytarze i sanitariaty.


Dzisiaj, na budowie w Pierśćcu jest już strop drugiej kondygnacji. Nowy budynek pokrywa więźba i nastąpiło połączenie ze starym dachem. Planuje się prace wewnątrz w okresie zimowym.


Całe przedsięwzięcie i jego rytmiczność uzależniona jest od stałego dopływu pieniędzy. Jedną z funkcji zarejestrowanego Stowarzyszenia Wspierania Szkoły jest szukanie

alternatywnych sposobów finansowania budowy. Z inicjatywy jego członków w Urzs4( Miejskiego. Skoczowie zaczęto starać się o niskooprocentowany kredyt w EuropejskKai Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. W czasie wakacji do Fundacji, której siedziba znajda* się w Warszawie udała się delegacja. Z ramienia Urzędu Gminy pojechali J. Żagań : 51 Bąk. Stowarzyszenie reprezentowali R. Korwin, S. Kewesz - dyrektor szkoły, p. Sikora 4 przedstawiciel społeczności, radny. Decyzja o przyznaniu kredytu była pozytywka. Pożyczka w wysokości 300 tys. zł będzie wypłacana od pierwszego kwartału 1999 r w trzech transzach. Rozliczenia mają odbywać się bezpośrednio pomiędzy BGŻ-:t-i w Bielsku-Białej, a głównym wykonawcą na podstawie faktur.


Teraz, kiedy na ukończeniu jest surowy stan budynku, każdy może wyobrazić sobie szkołę. Spacerując po przestronnych pomieszczeniach można tylko życzyć, aby ją najszybciej zaczęły służyć uczniom, nauczycielom. Żeby szkoła stała się ośrodkiem kulturalnego i sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Pierśćca i okolic.

 

Kalendarium pochodzi z „Kalendarza Miłośników Skoczowa” 1999, udostępnionego dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.