Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
WYDARZENIA ROKU 1987
Dział:

KAZIMIERZ ZGODA

WYDARZENIA ROKU 1987

 

Wyjątkowo ostra zima zastała skoczowskie za­kłady pracy i służby specjalistyczne w dobrej kon­dycji. Nie zanotowano w Skoczowie większych postojów spowodowanych trudnymi warunkami. Występowały natomiast kłopoty w transporcie i komunikacji PKP i PKS. Temperatur}' w stycz­niu około 20°C poniżej żera. Pokrywa śniegu w Skoczowie około 30 cm.

 

11 stycznia odbył się pogrzeb 70-letniego eme­rytowanego proboszcza parafii ewangelicko-augs-burskiej ks. pastora Jana Nogi. Zmarł w 29 roku kapłaństwa. Kierował skoczowską parafia od 1960 do 1985 r.

 

Na zorganizowanych przez ZW TKKF i SM „Wspólnota" pierwszych wojewódzkich mi­strzostwach amatorów w tenisie stołowym zwy­ciężył Jan Buchta z TKKF Skoczów.

 

Pod koniec stycznia nastąpiło ocieplenie, słu­pek rtęci odnotowywał w dzień temperatury do­datnie.

 

W dniach 24 i 25 stycznia na stokach Czan­torii odbyły się XV ogólnopolskie zawody skibo-bowe. Zawodnik „Beskidu" Skoczów Jacek Stal­mach dwukrotnie zdobył drugie miejsce w slalo­mie specjalnym i slalomie gigancie.

 

30 stycznia odbyła się uroczystość 50 rocznicy powołania do życia Spółdzielni Ludowej, po­przedniczki obecnej PSS „Społem". Najbardziej zasłużeni pracownicy otrzymali odznaczenia pań­stwowe, wojewódzkie, resortowe oraz dyplomy.

 

W Skoczowie w 1986 r. zanotowano 26 poża­rów.

 

31 stycznia otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa katowickiego ks. Janusz Zmełty z Pierśćca.

 

Według przepowiedni sprzed 50 lat ponie­działek 9 lutego miał być najzimniejszym dniem w roku. W tym dniu zanotowano jednak tempe­raturę około 5°C powyżej zera.

 

W czasie XI wojewódzkiego przeglądu zespo­łów obrzędowych i kolędniczych „Żywieckie Go­dy 87" zespół „Senior" działający przy MDK „Tryton" w Skoczowie zdobył drugą nagrodę.

 

W lutym, w karnawale, odbył się zorganizo­wany przez TMS III Jonaszowy Bal. W czasie balu nagrodzono atrakcyjne maski; zabawa trwała do białego rana.

  •  W czasie odbywających się w Murnau (Austria) skibobowych mistrzostw świata mło­dzików, juniorów i oldbojów Marek Kołatek z „Beskidu" Skoczów zajął 7 miesjce w slalomie specjalnym i 9 w slalomie gigancie.

 

W dniach 4—8 lutego przebywając)' w Ho­ryńcu Zdroju na VIII ogólnopolskiej biesiadzie teatralnej „Horyniec 87" kabaret „Kierpce" dzia­łający przy SM „Wspólnota" zajął drugie miejsce.

 

21 lutego w domu kultury „Odlewnik" od­była się uroczystość wręczenia nagród im. Gusta­wa Morcinka przyznawanych od 1978 r. twórcom i społecznym działaczom kultury upowszechnia­jącym wartości humanistyczne i patriotyczne. Na­grody otrzymali: Janina Podlodowska z Rybnika, Antoni Halor z Siemianowic, Kazimierz Palma z Kęt, Jan Pawłowski z Włodawy, Mieczysław To­miczek z Bielska-Białej oraz Janusz Modrzyński z Tarnowskich Gór.

 

W Zakopanem rozegrano XII skibobowe mi­strzostwa Polski. Tytuł mistrza Polski i 3 złote medale zdobył Jacek Stalmach — zawodnik „Be­skidu" Skoczów.

 

Dariusz Orszulik — skoczowski plastyk ama­tor zbudował przy uliq' Stalmacha pracownię, która stała się miejscem spotkań grupy artystycz­nej „Smrek".

 

25 lutego odbył się zjazd miejsko-gminny PRON. Przewodniczącym został ponownie Zdzi­sław Jarmakowski.

 

21 marca odbyło się w Pierśćcu walne zebra­nie miejsko-gminnego Związku OSP. Prezesem został wybrany Rudolf Pszczółka.

 

31 marca koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Skoczowie na swoim zebraniu sprawozdawczo-wy-borczym wybrało ponownie Halinę Szotek pre­zesem.

 

Od 2 do 11 kwietnia w sali MDK „Tryton" czynna była wystawa retrospektywna skoczowskie­go artysty plastyka Edwarda Biszorskiego. W związku z wystawą TMS wydało publikację pt. „Edward Biszorski — życie i twórczość".

 

W dniu 11 kwietnia kabaret „Kierpce" ob­chodził uroczyście 10-lecie swojej działalności.

 

25 kwietnia na zebraniu sprawozdawczo-wy-borczym Towarzystwa Miłośników Skoczowa wy­brano nowy zarząd. Prezesem został ponownie Pa­weł Szarzeć.

 

Zarząd Miejsko-Gminny ZSMP w Skoczowie z okazji 10-lecia istnienia organizacji otrzymał sztandar. Zasłużeni działacze otrzymali odznacze­nia państwowe, wojewódzkie i organizacyjne.

 

Tegorocznym obchodom Święta Pracy sprzyjała pogoda. Ilość uczestników pochodu pierwszoma­jowego była najwyższa od początku łat osiemdzie­siątych. Nie dopisała natomiast organizacja festy­nu ludowego na Górnym Borze.

 

 

W konkursie „Mistrza Gospodarności" za 1986 r. w grupie miast i gmin powyżej 20 tysię­cy mieszkańców Skoczów uplasował się na pierwszym miejscu w województwie bielskim. Zgłoszony został do eliminacji ogólnopolskich.

 

W dniu 2 maja członkowie TMS oraz PTTK zasadzili na Kaplicówce 600 drzewek.

 

 Miejscowe szkoiy podstawowe ukończyło 357 uczniów i uczennic.

 

W dniach od 16 do 20 czerwca w salach SM „Wspólnota" miała miejsce wystawa prac miejsco­wego plastyka amatora Dariusza Orszulika.

 

Od 24 do 27 czerwca Skoczów obchodził swo­je XXI Dni. Impreza ze względu na różnorodną i bogatą ofertę kulturalną cieszyła się dużym za­interesowaniem mieszkańców i gości naszego grodu.

 

22 lipca córka poległego w dniu 2 maja 1945 r. w Ogrodzonej czerwonoarmisty Michaiła Siemionowicza Hercenki odwiedziła po 42 latach grób ojca na skoczowskim cmentarzu komunal­nym.

 

Opady deszczu i ochłodzenie spowodowały, że tegoroczne żniwa uległy opóźnieniu. Zbiór zbóż trwał na niektórych polach do początków września.

 

21 lipca w byłej gospodzie „Pod Strzechą" otwarto stołówkę Państwowego Domu Pomocy Społecznej.

 

W wyniku zakończonego sezonu rozgrywek piłkarskich drużyna „Beskidu" Skoczów opuściła szeregi ligi okręgowej, zajmując przedostatnie miejsce z 24 punktami.

 

19 lipca dotarła do Sobieszewa 10-osobowa grupa kajakarzy skoczowskiej „Odlewni" po prze­płynięciu 4 kajakami 981 km rzeką Wisłą. Wy­prawa wystartowała 1 lipca z Drogomyśla. Ko­mandorem był Jan Gandor.

 

W dniach 23—26 lipca zorganizowano w Ochabach i Drogomyślu zawody jeździeckie w ra­mach Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. Trzecie miejsce w zawodach zdobył Jan Mleczko — zawodnik LKJ Pruchna-Ochaby.

 

W miesiącu sierpniu oddano do użytku dom przedpogrzebowy, zlokalizowany obok nowego cmentarza przy ulicy Stalmacha. Budowę wyko­nały brygady PGKiM w Skoczowie.

 

27 sierpnia uruchomiono filię Biblioteki Miej­skiej przy uliq' Sportowej.

 

30 sierpnia odbyły się w Pogórzu miejsko--gminne dożynki tegorocznych trudnych żniw. Plony czterech zbóż kształtowały się w granicach 30 q z hektara. Gazdami dożynek byli Zofia i Do­minik Cieślarowie.

 

Tegoroczne mistrzostwa Polski Południowej w jeździe konnej, które odbyły się w Ochabach, uświetnił swoją obecnością mistrz olimpijski Jan Kowalczyk — rodem z Drogomyśla.

 

19 września dziatkowicze POD „Urok" spotkali się na tradycyjnych dożynkach. Rozdano nagrody za najobfitsze plony i najlepiej zagospo­darowaną działkę.

 

23 września minister Breitkopf wręczył przed­stawicielom Skoczowa pamiątkowy medal z okazji 30-lecia konkursu „Mistrz Gospodarności" — za uczestnictwo i osiągnięte wyniki.

 

29 września na sesji Rady Narodowej miasta i gminy uchwalono plan rozwoju społeczno-gospo­darczego na lata 1988—1990.

 

Dnia 7 listopada zmarł mgr inż. Stanisław Łuczkiewicz — wojewoda bielski. Był naczelni­kiem miasta i gminy Skoczów w 1977 r.

 

W ogólnopolskim konkursie klub „RUCHU" nr 114 przy ul. Szewczyka otrzymał tytuł „Złoty Klub". Działalność tego klubu iest różnorodna. Odbywają się tam prelekcje, spotkania ze znany­mi ludźmi, konkursy literackie, plastyczne, kier­masze książek, bale i imprezy dla dzieci.

 

W dniu 5 grudnia odbyło się uroczyste odsło­nięcie pomnika Gustawa Morcinka, wykonanego według projektu prof. Jana Kucza. Otoczenie pomnika zaprojektował skoczowski architekt Alojzy Wróblewski. Na czele Społecznego Komi­tetu Budowy Pomnika stała mgr Halina Szotek.

 

7 grudnia oddano do użytku nową siedzibę Banku Spółdzielczego. Budynek o powierzchni użytkowej około 800 m2 wyróżnia się piękną architekturą, funkcjonalnością oraz estetycznym wystrojem wnętrz. Skoczowski Bank Spółdzielczy należy do największych w województwie bielskim. Roczne obroty dochodzą do 93 mld zł.

 

Zwycięzcą drugiego, otwartego, błyskawiczne­go turnieju szachowego o mistrzostwo Cieszyna został zawodnik „Beskidu" Skoczów Mieczysław Heczko.

 

11 grudnia z okazji Dnia Odlewnika przeka­zano pracownikom FSM przychodnię rehabilita-cyjno-balneologiczną w Skoczowie.

 

W roku 1987 w Skoczowie urodziło się 384 dzieci, 186 chłopców i 198 dziewczynek (w mieście 215 dzieci — 104 chłopców i 111 dziew­czynek). Ciekawostką jest, że spośród tej liczby tylko 5 niemowląt będzie miało w metryce zapi­sane jako miejsce urodzenia — Skoczów. W mieście zmarło 109, a w gminie 78 osób. Urząd Stanu Cywilnego udzielił mieszkańcom miasta 137, a mieszkańcom gminy 109 ślubów.

 

Z kroniki kryminalnej: W mieście i gminie Skoczów zanotowano 167 przestępstw popełnio­nych przez 131 osób, z których 21 aresztowano (w tym 2 nieletnich). 31 przestępców zatrzy­mano na gorącym uczynku. Straty spowodowane działalnośią przestępczą wyniosły 14.536 tys. zł. Największe włamanie spowodowało stratę 1.200 tys. z). Popełniono 107 przestępstw w kategorii kryminalnej (kradzież, włamanie, uszkodzenie ciała), 23 przestępstwa drogowe; pozostałe to przestępstwa gospodarcze. W stosunku do 1986 roku zanotowano wzrost o 22 przestępstwa. W wypadkach drogowych zginęło 5 osób.

 

W roku 1987 zanotowano 15 pożarów w mieście i 9 w gminie, co stanowi wzrost o 2 po­żary w stosunku do roku 1986. Pożary spowodo­wały 14 min zl strat. W akcjach skoczowskiej straży pożarnej wzięło udział około 600 straża­ków. Nasi dzielni strażacy w czterech wypadkach udzielili również pomocy roztargnionym miesz­kańcom miasta, którzy wychodząc zatrzasnęli drzwi i nie mogli wejść do swoich mieszkań.

 

JAN SZTAUDYNGER

 

BALLADA O SKOCZOWIE I TRYTONIE

 

Przyszły góry ciekawe I stanęły półkolem, Ale Skoczów pozostał Jak urodził się w dole.

Skoczów wyznał przezornie, Żeby w górę podskoczył, Ale poco nóg zrywać, Kiedy widzą oczy?

Jak inni niosą czapkę W wyciągniętej dłoni, Tak on sobie z południa Górami łeb zasłonił,

I tylko Jonasz święty (Czy Tryton zjonaszony) Wygnany z miasta idzie W bardziej wysokie strony.

Ale przecież przystaje Przygląda się z tęsknotą, Gór srebrną krasą gardząc Na miasta zeschłe błoto.

Urodził się tam kiedyś I przeżył kopę łat. I droższy mu dziś Skoczów, Niż cały piękny świat.

Wygnano go, pobito, Bez nosa i bez ucha, Przecież dym z domów wącha, I gwaru miejskiego słucha.

Oczy spuszczone na dół. Dachami cieszy domów, 1 on co kochał wszystkich, Nie życzy źle nikomu.

Z -jednakim cichym smutkiem, Tak wieczór jak i rano, Patrzy — w rodzinne miasto, Z którego go wygnano.

Nie leje wody hojnie, Jak ongiś (piękne dni!) Ale mu w jednym ślepiu Samotna Iza się ślni.

Plączący ongiś wodą, A dziś plączący Izami, Trytonie zjonaszały Między Skoczowianami.

Wyprowadź miasto w górę, I nie truj się żałobą, Wczoraj Cię precz wygnali, A jutro pójdą za Tobą.

Przyszły góry ciekawe I stanęły w półsierpie — Napatrzyły się miastu I Jonaszowych cierpień.

A Jonasz stoi cicho

1 w dół opuścił oczy,

Czy ja mam zejść do miasta,

Czy Skoczów do mnie skoczy?

Tern kończy się ballada, Zwrócona w przyszłość twarzą, Ludzie co mają serca, Niech sobie ją domarzą.

Niech razem ze Skoczowem Dają koncerta wstydu, Lub pójdą za Jonaszem Podziwiać cud Beskidu.

 

(Przedruk z: „Zaranie Śląskie", 31. III. 1934, zesz. 1).