Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
KOŁO MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W SKOCZOWIE
Dział:

JANUSZ WIRA
KOŁO MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W SKOCZOWIE

Nawiązując do tradycji z okresu 20-lecia mię­dzywojennego oraz doświadczeń lat siedemdzie­siątych, w polowie grudnia 1982 r. w obecności m.in. Jana Fołtyna z Cieszyna po długiej i oży­wionej dyskusji postanowiono reaktywować miejscowe koło Macierzy. Jego prezesem został nauczyciel-etnograf Jan Broda. W skład zarządu weszli: Ewa Fąfara, Józef Meissner, Halina Szo-tek i Janusz Wira. W styczniu 1984 r. — wobec rezygnacji Jana Brody — prezesem wybrano Ha­linę Szotek. Zarząd poszerzył się o Janinę Gawlas. Wybrano też komisję rewizyjną w skła­dzie: Grażyna Czaja. Karol Duc i Rudolf Stryja. Kolejnej zmiany składu zarządu dokonano na walnym zebraniu w styczniu 1985 r. Prezesem pozostała Halina Szotek, do zarządu weszli: Jan Broda, Ewa Fąfara, Jadwiga Kobiela, Józef Meissner, Rudolf Stryja i Janusz Wira, zaś do komisji rewizyjnej: Grażyna Czaja, Karol Duc i Emil Strycki.

 

Działalność rozpoczęło koło w styczniu 1983 r., organizując comiesięczne zebrania otwarte o różnorodnej tematyce. Prelekcje, poświęcone historii Śląska Cieszyńskiego, Macierzy Szkolnej i jej roli w rozwijaniu i umacnianiu polskości tc-j ziemi, sylwetkom ludzi zasłużonych dla Macierz), regionu i Polski, problemom współczesnego roz­woju życia kulturalnego itp. wygłaszali m.in. Jan Broda, Jan Kropp, Zyta Wojnar, Maciej Ocz-kowski, Franciszek German, Ryszard Gabryś, Ka­zimierz Kaszper, Władysław Oszelda, Jan Wan­tuła, Kazimierz Gołębiowski.

 

Jednym z interesujących wątków tematycznych były spotkania z ludźmi różnych profesji, jak np. z posłem na Sejm PRL VIII kadencji Bolesła­wem Doktorem, dr Jerzym Sikorą, który wygło­sił cykl pogadanek o biorytmach i ich wpływie na nasze życie, Józefem Meissnerem — o tajni­kach sztuki piekarskiej, Janem Brodą z Dolnego Boru, całą grupą specjalistów mleczarstwa czy wreszcie z gawędziarką ludową Anną Bolkową oraz kierowanym przez nią zespołem „Chmurki".

 

Koło MZC (a zwłaszcza jego prezes Halina Szotek) jest bardzo zaangażowane w populary­zacji dorobku i należytym uhonorowaniu pamięci Gustawa Morcinka. Z inicjatywy miejscowej Ma­cierzy wydano drukiem referaty (dr Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz — o listach G. Morcinka, dr Edmunda Rosnera — o. współpracy Morcinka z Feliksem Nowowiejskim i Jana Rusnoka — o dzieciństwie Morcinka) wygłoszone w dniu 3. 12. 1983 r. na sesji popularnonaukowej, z okazji XX rocznicy śmierci pisarza. Ogłoszono konkurs na wspomnienia o Gustawie Morcinku, na który wpłynęło 13 prac. Staraniom MZC nale­ży zawdzięczać umieszczenie tablic na budynkach, w których mieszkał G. Morcinek w latach 1919 1934 (ul. Krzywa 16, Cieszyńska 21, Szpitalna 7 i A. Mickiewicza 39). Działacze koła MZC stali się inicjatorami powołania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Gustawa Morcinka. Wszystko wskazuje, że tym razem pomnik stanie faktycznie, a nie tylko w informacji prasowej, jak to miało miejsce w- 1966 r.

 

Mimo odmiennych od swej poprzedniczki z okresu międzywojennego celów i form działania Macierz Ziemi Cieszyńskiej, nawiązując do do­świadczeń z lat siedemdziesiątych, znalazła swoje miejsce wśród skoczowian i w Skoczowie.