Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Współdecydujący i współodpowiedzialni
Dział:

Współdecydujący i współodpowiedzialni


Poważne miejsce w „Pledanie” od 194-5 r. majmują organizacje społeczno-polityczne, zawodowe i masowe. Od samego początku stanowią one integralny element zorganizowanego życia zakładu i jako taki czują się współodpowiedzialne za jego losy. Do Kongresu Zjednoczeniowego ideowe kierownictwo w fabryce spoczywało w rękach działaczy PPR i-PPS, zaś w grudniu 1948 r. zostało przejęte przez zakładową organizację partyjną Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która odtąd stała się przewodnią siłą załogi, integrującą pracowników, wytyczającą kierunki działań, zapewniającą prawidłową realilzację polityki ludowego państwa na terenie zakładu. W latach pięćdziesiątych podstawowa organizacja partyjna „Pledanu” sprawowała pieczę nad ruchem młodzieżowym, organizowała socjalistyczne współzawodnictwo pracy, inicjowała ruch racjonalizacji i wynalazczości, patronowała różnorakim przejawom aktywności oświatowej i kulturalnej, zaś w latach siedemdziesiątych skupiała swoją uwagę głównie na zagadnieniach intensyfikacji produkcji.

 

Obecnie podstawowa organizacja partyjna „Pledanu” liczy 78 członków.Przy stałym ideowym wsparciu PZPR nieprzerwanie od r. 1945 rozwija się zakładowy ruch młodzieżowy, dla którego istotnym momentem stało się powstanie Związku Młodzieży Polskiej. Jego koło fabryczne prowadziło niezwykle ożywioną działalność i wydało wielu do dziś na terenie miasta działaczy. Domeną młodych w zakładzie stało się organizowanie i rozwijanie życia oświatowo-kulturalnego młodzieżowego współzawodnictwa,podnoszenie ideologicznego poziomu świadomości młodych,poprzez akcję łączności miasta ze wsią praktyczne wcielenie idei sojuszu robotniczo-chłopskiego. Te formy pracy po 1956 r. kontynuował w znacznej mierze Związek Młodzieży Socjalistycznej, a następnie Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

 

Do najwybitniejszych osiągnięć organizacji młodzieżowej „Pledanu” można niewątpliwie zaliczyć kółko dramatyczne, które z powodzeniem wystawiało utwory sceniczne oparte m.in. na dziełach Gustawa Morcinka, A. Czechowa, J. Ch. Andersena, J. Haska.

Znaczne osiągnięcia miały także zespoły: taneczny, wokalny i recytatorski. Ta pożyteczna wewnętrzna działalność artystyczna osłabła w połowie lat sześćdziesiątych, kiedy to kulturalne życie skoczowskich przedsiębiorstw przemysłowych przeniosło się do Między zakładowego Domu Kultury „Tryton”. W pracowniczym życiu załogi „Pledanu” ważne miejsce od czasów przedwojennych zajmowały związki zawodowe, jak dawniej strzegące interesów pracowniczych, ale takie obok kierownictwa politycznego i administracyjno-gospodarczego oraz Rady Pracowniczej  współuczestniczące w organizacji procesów produkcyjnych i współodpowiedzialne za efekty pracy zakładu.

 

Do lat osiemdziesiątych zakładowa organizacja związkowa skupiała całą załogę. Aktualnie zrzesza 44% ogółu pracowników. Wyjątkowo zasłużonym uznaniem załogi cieszy się założona jeszcze w okresie przedwojennym, jednostka zakładowej ochotniczej straży pożarnej. Z dużym poświęceniem, z coraz większą sprawnością techniczną chroni ona majątek zakładu i strzeże bezpieczeństwa ludzi.

 

Dziś jedostka liczy 40 członków, dysponuje sprawnym i nowoczesnym sprzętem oraz wsparciem ze strony młodych. Szczególnym powodem do dumy jest zorganizowana i przeszkolona żeńska drużyna pożarnicza. Znaczny wkład w pracę zakładu wnosi koło Stowarzyszenia Włókienników Polskich, pełniące rolę technicznego doradcy kierownictwa przedsiębiorstwa i współuczestniczące w rozwiązywaniu często niełatwych problemów technologicznych. Ponadto członkowie towarzystwa sprawują opiekę nad zakładowym ruchem racjonalizatorskim i prowadzą wymianę doświadczeń z innymi jednostkami branży włókienniczej. Praktyczne znaczenie dla efektów produkcji posiadają  do dziś zorganizowane formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników. Członkom załogi stwarza się bowiem dogodne warunki do nauki, uzyskiwania wykształcenia średniego i wyższego, podnoszenia kwalifikacji metodą kursową. Przy fabryce od 1959 r. działa szkoła zawodową, którą co roku kończy około 20 młodych przędzarzy i tkaczy. Dla dopełnienia obrazu nadmienimy już tylko, że w fabryce aktywnie działa komórka Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, a z organizacji masowych: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Liga Obrony Kraju i Polski Czerwony Krzyż, przy którego kole zakładowym zorganizowany jest Klub Honorowych Dawców Krwi. Tak więc każdy członek załogi, mając racjonalnie zorganizowaną pracę, odpowiednie do efektywności produkcyjnej wynagrodzenie, zapewnioną opiekę zdrowotną i socjalną może jeśli tylko odczuwa potrzebę znaleźć ujście dla swoich społecznikowskich pasji, zainteresowań i zamiłowań. Porzez udział w istniejących różnych formach organizacyjnego życia może aktywnie wpływać na dzisiejsze i przyszłe oby jak najpomyślniejsze oblicze swojej fabryki Zakladów Przemysłu Wełnianego „Pledan” w Skoczowie.

„Pledan”


Kierownicy i dyrektorzy w ostatnim 40-leciu


1945 -1947 :

*Jan Wojnar - kierownik zakładu
* Florian Ciemiewski - kierow. administr.


1947- III.1948

*Stefan Kubica- kierownik zakładu
*Michał Stocki- kier. administracyjny


1.IV.1948-31.XII.1950

*Józef Barbasz - kier. zakładu (po wejściu sko-czowskiej fabryki jako Zakładu B w obręb Zakładów
Przemysłu Wełnianego im. A. Zmoika w Białej
od 2.1.1949 r. także zast. dyr. d/s technicznych tego przedsiębiorstwa)
*Wiktor Waliczek - kier. administracyjny
*Ludwik Walaszek- kier. produkcji


1.I.1950-30.XI.1951

*Stanisław Czemeda — dyrektor zakładu


1.XII.1951-30.VI.1952

*Zdzisław Witkowski - dyrektor zakładu


1.VII.1952-30.IV.1955

*Sabina Kudła -dyrektor zakładu


1.V.1955-31.VII.1980

*Rudolf Wnętrzak- dyrektor zakładu


1.VIII.1980

*Damazy Polis-dyrektor zakładu
Dyrekcja i kierownictwo społeczno-politycznew 1984 roku


*mgr inż. Damazy Polis- dyrektor naczelny zakładu
*Franciszek Suski- zast. dyr. d/s produkcji
*mgr Józef Stachura- zast. dyr. d/s ekonomicznych
*Gustaw Zahradnik- główny księgowy
*Józef Mendrek- I sekretarz POP Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
*Lidia Gremlik- przewodnicząca Rady Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Włókniarzy
*mgr inż. Józef Koniorczyk- przewodniczący Rady Pracowniczej