Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Kronika Skoczowska - zawartość bibliograficzna
Dział:

Kronika Skoczowska - zawartość bibliograficzna

w latach 1985 - 2000

 

 

„Kronika Skoczowska" wydana została po raz pierwszy początkiem 1985 r., jako publikacja okolicznościowa Towarzystwa Miłośników Skoczowa. W słowie „ Od wydawcy" prezes Towarzystwa, Paweł Szarzeć napisał, że z zamiarem wydania takiej publikacji noszono się od kilku lat, lecz „dopiero zbliżająca się 40 rocznica wyzwolenia Skoczowa zmobilizowała" działaczy do wydania Kroniki. Publikację tą zredagowali, Jan Wantuła i Tadeusz Kopoczek.

 

Jeszcze tego samego roku, w grudniu 1985 r., wydano kolejny zeszyt, a w następnych latach Kronika ukazywała się już systematycznie, jako rocznik. Numerację porządkową wprowadzono dopiero od pozycji 6., którą było wydanie z grudnia 1989 r.. Redaktorem pozycji z grudnia 1985 r. i następnych, do 1988 r. był Kazimierz Gołębiowski. Numer 6. z 1989 r. redagował Tadeusz Kopoczek. Rocznik z 1990 r. redagował zespół w składzie: Edward Biszorski, Józef Drabina, Jan Wantuła i Paweł Szarzeć, a numer 8 z 1991 r. Józef Drabina, Jan Wantuła i Paweł Szarzeć.

 

Po dwuletniej przerwie, kolejny 9. numer ukazał się w grudniu 1994 r., jako wkładka do Gazety Skoczowskiej. Od 10. numeru Kronika wydawana jest, jako oddzielna publikacja pod redakcją Roberta Orawskiego i zespołu w składzie, Józef Drabina, Karol Kajzer i Witold Kożdoń.

 

Kronika ukazywała się początkowo w nakładzie 1000 egz., a w latach następnych 800, 500, a w 1990 r. 300 egz.. Nakład numerów od 1995 r. wynosił 400, 30Oi 250 egz.

 

Tytuły tekstów zamieszczonych w niniejszym zestawieniu uszeregowane są według kolejności zawartej w danym roczniku. Gdy występują dwa teksty jednego autora w numerze, ich tytuły umieszczono bezpośrednio po sobie.

 

1985.

1. Paweł Szarzeć, „Od wydawcy", s. 1

2. Edward Biszorski,„Przełom w Skoczowie"

(wspomnienie z 1945 roku), s. 1-2.

3. Edward Biszorski, „Wydarzenia roku

1983, 1984", s. 13-16.

4. Karol Guńka, „Ze wspomnień dyrektora szkoły zawodowej", s. 3-4.

5. Tadeusz Kopoczek, „Skuteczny oręż" (wspomnienie o działalności skoczowskiego radiowęzła w latach 50.), s. 4-6.

6. Tadeusz Kopoczek, „Drużyna harcerzy... do wszystkiego", s. 6-9.

7. Franciszek Mrowczyk,„Powódź stulecia" (o powodzi w 1972 roku), s. 10.

8. Tadeusz Kijónka, „Kalendarium życia i twórczości Gustawa Morcinka", s. 11-12.

9. Anna Kasza, Tadeusz Grzybek, „Władze administracyjne w okresie 40-lecia PRL", s. 12-13.

10. „Skoczów i siedem wieków" (piosenka z zakończenia śpiewogry „W Trytonowym Grodzie", Konrada Doktora i Antoniego Poćwierza)


Grudzień 1985.

11. Jan Wantuła, „Zarys dziejów skoczowskich szkół do 1918 roku", s. 1-8.

12. Kazimierz Gołębiowski, „Współczesne problemy skoczowskiego szkolnictwa", s. 8-9.

13. Michał Heller, „Kalendarium życia i twórczości Zofii Kossak Szczuckiej-Szatkowskiej (1890-1968)", s. 9-11.

14. Edward Biszorski, „Wydarzenia roku 1985", s. 12-15.

15. Edward Biszorski, „O tym, jak strażnik Bohacz resocjalizował więziennych opryszków", s. 15.

16. Janina Antosiewicz, „Skoczowski wiatr", „Życiorys" (wiersze), s. 16.

Grudzień 1986.

17. (-) Maria Wardasówna - nekrolog o śmierci pisarki, s. 1.

18. Jan Wantuła, „Polskie regionalne stowarzyszenia kultury w Skoczowie", s. 1-6.

19. Janusz Wira, „Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Skoczowie", s. 7.

20. Jan Kurek, „Miejsca pamięci narodowej na terenie Skoczowa", s. 7-9.

21. (-) „Walenty Krząszcz" (1886-1959), s. 9.

22. Jan Broda, „Bibliografia pism Walentego Krząszcza", s. 10-12.

23. Walenty Krząszcz, „Księga życia", fragmenty, s. 12-14.

24. Edward Biszorski, „Wydarzenia roku 1986", s. 14-16.

Grudzień 1987.

25. Jan Wantuła, „Z dziejów skoczowskiego zamku", s. 1-9.

26. Kazimierz Gołębiowski, „Maria Wardasówna. Nota bio-bibliograficzna", s. 1-9.

27. Kazimierz Zgoda, „Wydarzenia roku 1987", s. 12-13.

28. Jan Sztaudynger, „Ballada o Skoczowie i Trytonie", s. 14-15.

 

Grudzień 1988.

29. Halina Szotek, „Skoczowa droga do Polski", s. 1-6.

30. Henryk Mały, „Tak to się zaczęło" (z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej), s. 6-7.

31. Jan Wantuła, „Komunikacja i transport w dawnym Skoczowie", s. 7-11.

32. Tadeusz Kopoczek, „Jakie losy skoczowskiego drukarstwa", s. 12-13.

33. Kazimierz Zgoda, „Wydarzenia roku 1988", s. 14-16.

Grudzień 1989. Nr 6.

34. Jan Wantuła, „Początki miasta w świetle dokumentów. Skoczów w latach 971, 1232, 1267, 1327, 1470", s. 1-8.

35. Witold Iwanek, „Sztuki plastyczne w Skoczowie", s. 9-13.

36. (-) „Wydarzenia roku 1989", s. 14-15.

37. Katarzyna Kisiała, Anna Tobia-siewicz, Małgorzata Kokot, Danuta Kaleta, „Wiersze naszych najmłodszych o Skoczowie" („Cisza", „Skoczów", „Miejsce na ziemi", „Tu"), s. 16-17.

Grudzień 1990. Nr 7.

38. Jan Wantuła, „Skoczowscy mieszczanie na przestrzeni dziejów", s. 1-5.

39. Jerzy Zahraj, „Skoczów, zarys geograficzno-topograficzny", s. 5-8.

40. (-) „W rocznicę Zofii Kossak Szczuckiej", s. 8-9.

41. Franciszek Janicki, „Wspomnienia o życiu muzycznym w Skoczowie", s. 9-11.

42. Edward Biszorski, „Wydarzenia roku 1990", s. 11-13.

Grudzień 1991. Nr 8.

43. Jan Wantuła, „Skoczów - centrum regionu i powiatu", s. 1-4.

44. Jan Wantuła, „Starał się czeladnik, by majstrem zostać", s. 5-6.

45. Paweł Szarzeć, „Jak to ze skoczowskim sportem było", s. 7-9.

46. Józef Drabina,'„Wydarzenia roku 1991", s. 10-12.

Grudzień 1994. Nr 9.

47. Robert Orawski, „Szkoła na Kępie do roku 1945", s. 1-5.

48. Robert Orawski, „Prasa skoczowska w okresie międzywojennym", s. 5-6.

49. Józef Drabina, „Wydarzenia roku 1994", s. 1-5.

Grudzień 1995. Nr 10.

50. Witold Kożdoń, „Struktura mieszkańców według płci i wieku w roku 1995", s. 1-4.

51. Karol Kajzer, „Skoczowskie zrzeszenia spółdzielcze przed 1939 rokiem", s. 5-8.
52. Karol Kajzer, „Wydarzenia 1995 roku", s. 15-22.

53. Renata Wantuła, Robert Orawski, „Życie teatralne Skoczowa w dwudziestoleciu międzywojennym", s. 9-14.

Rok 1996. Nr 11.

54. Robert Orawski, „200 lat ratusza i magistratu skoczowskiego", s. 1-30.

55. Józef Drabina, „Herb Skoczowa", s.31-32.

56. Karol Kajzer, „Osobliwe losy skoczowskiego Trytona", s. 33-40.

57. Karol Kajzer, „Wydarzenia roku 1996", s. 41-54.

Rok 1997. Nr 12.

58. Robert Orawski, „Hotel miejski w Skoczowie", s. 1-20.

59. Robert Orawski, „Wandalowie i Słowianie", s. 45-49.

60. Witold Kożdoń, „Wielka woda pod Kaplicówką", s. 21-26.

61. Karol Kajzer, „Wydarzenia 1997 r.", s. 27-44.

Rok 1998. Nr 13.

62. Karol Kajzer, „Skoczowskie historie targowe", s. 1-5.

63. Karol Kajzer, „Wydarzenia roku 1998", s. 16-43.

64. Kazimierz Chrapek, „125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoczowie" (opis uroczystości jubileuszowej OSP), s. 5-7.

65. Robert Orawski, „Nec pluribus impar" (relacja z uroczystości nadania parku imienia Edwarda Biszorskiego), s. 7-9.

66. Robert Orawski, „Tego jeszcze w Skoczowie nie było" (o zawodach sportowo-rekreacyjnych z okazji Dnia Dziecka), s. 12-14. ,

67. Anna Stefaniak-Bacza, „Aż iskra stanie się płomieniem" (o festiwalu Musica Sacra), s. 9-12.

68. Szymon Broda, „Indyjskie akcenty w Skoczowie", s. 15.

Rok 1999. Nr 14.

69. Witold Kożdoń, „Szachownice nad Skciczowem” (z obrony lotniczej w 1939 r.), s. 1-8.

70. Karol Kajzer, „Jan Wantuła z Łęgu i jego bibliografia", s. 9-13.

71. Karol Kajzer, „Wydarzenia 1999 roku", s. 14-38.

Rok 2000. Nr 15.

72. Robert Orawski, „W dawnym szpitalu", s.1-25.

73. Robert Orawski, „ Kryta Pływalnia Delfin", s. 33-39.

74. Józef Drabina, „Historia Kaplicówki", s. 26-31.

75. Witold Kożdoń, „Kosmiczny pocisk" (o uderzeniu meteorytu), s. 32-33.

76. Karol Kajzer, „Wydarzenia 2000 roku", s. 40-63.

 

Artykuł pochodzi z „Kroniki Skoczowa” 2002,nr 16 udostępnionej dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.