Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Regulamin Odznaki Główny Szlak Beskidzki
Dział:

REGULAMIN ODZNAKI GŁÓWNY SZLAK BESKIDZKI

W celu popularyzacji Głównego Szlaku Beskidzkiego wiodącego najpiękniejszymi terenami

polskich Beskidów, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze ustanawia Odznakę

 

Turystyczną Główny Szlak Beskidzki przyznawaną za jego przejście.

 

§ 1.

 

Odznakę można zdobyć w wyniku jednorazowego przejścia całego szlaku w czasie nie dłuższym

niż 21 dni lub pokonując go w odcinkach niezależnie od czasu trwania i ilości wycieczek.

 

§ 2.

 

Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie

z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

 

§3.

 

Odznaka posiada następujące stopnie: - brązowy – przyznawany za zdobycie w dowolnym

czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek na trasie Głównego Szlaku Beskidzkiego minimum

200 punktów GOT PTTK, - srebrny – przyznawany za zdobycie kolejnych 200 punktów GOT

PTTK na trasie Głównego Szlaku Beskidzkiego, - złoty - przyznawany za przejście pozostałych,

dotychczas nie przebytych części Głównego Szlaku Beskidzkiego. - diamentowy - za przejście

całego GSB w czasie nie dłuższym niż 21 dni. Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest

dowolny.

 

§ 4.

 

W trakcie zdobywania kolejnych stopni odznak nie można powtarzać raz już odbytych wycieczek,

niezależnie od kierunku przejścia.

 

§5.

 

Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz

z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację

zdobywania odznaki.

 

§ 6.

 

Zdobywanie odznaki GSB PTTK nie wyklucza jednoczesnego zaliczenia zdobytych punktów

w celu uzyskania kolejnych stopni GOT PTTK.

 

§7.

 

Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane

potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć w celu weryfikacji

do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Zweryfikowanie przez

COTG przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki odpowiedniego

stopnia i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający

odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

 

§ 8.

 

COTG PTTK w Krakowie jest odpowiedzialny za promocję i prowadzenie akcji zdobywania

Odznaki GSB PTTK, w tym za prowadzenie ewidencji zdobywców oraz sprzedaży odznak.