Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Ubiegłoroczna działalność Towarzystwa Miłośników Skoczowa
Dział:

Angelika Ogrocka

 

Ubiegłoroczna działalność

Towarzystwa Miłośników Skoczowa!

 

Rok rozpoczęliśmy od spotkania noworocznego, na które niestety nie udało się wszystkim przybyć.

Kolejnym krokiem były porządki oraz inwentaryzacja zbiorów, ponieważ czekała nas zmiana dotychczasowej placów­ki. Opuściliśmy zajmowany wraz z innymi stowarzyszeniami pokój przy ulicy Mickiewicza 9 na znajdujące się w tym samym

 budynku większe pomieszczenie, z wejściem od ul. Szkolnej. Oficjalna przeprowadzka odbyła się 5 lutego.


27 marca miało miejsce zebranie walne sprawozdawczo–wyborcze, na które przybyło wielu członków. Najważniejszym punktem spotkania było udzielenie absolutorium ustępujące­mu zarządowi oraz wybory nowego, do którego weszli: Witold Kożdoń jako prezes, Diana Pieczonka–Giec w roli wicepre­zes, Felicja Handzlik – sekretarz, Ryszard Blattan — skarb­nik, a także Edward Fryda, Angelika Ogrocka i Kazimierz Zgoda.


Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie: Apolo­nia Kołatek — przewodnicząca, Irena Greń i Bronisław Broda. Miłym akcentem zebrania było podziękowanie za wieloletnią pracę w zarządzie TMS paniom Apolonii Kołatek i Annie Szczypce oraz panu Bronisławowi Brodzie.


Kwiecień to jeden z najintensywniejszych miesięcy mi­nionego roku. Przy pomocy Miejskiego Centrum Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizowaliśmy, jak co roku, cykl tradycyjnych obrzędów. 17 kwietnia, czyli w Wielki Czwar­tek, odbyło się obmywanie we Wiśle. Zgromadzeni na rynku wysłuchali przemowy prezesa, Witolda Kożdonia, a następnie udali się pieszo w kierunku rzeki.


Dzień później,skoczowskie centrum opanował Judosz. Wyruszając spod strażnicy przy Małym Rynku, halabardzi­ści, kukła oraz mieszkańcy okrążyli rynek, oddając pokłon władzom.

Również w Wielki Piątek miała miejsce degustacja lo­kalnego trunku, czyli słynnej tatarczówki. Po krótkim wpro­wadzającym zarysie historycznym, wiceprezes, Diany Pie­czonki–Giec, zgromadzeni mogli skosztować specjału.


19 kwietnia, w Wielką Sobotę, klekotki zabrzmiały jesz­cze raz. Pochód z Judoszem ponownie przeszedł po mieście. Po dotarciu do siedziby Ochotniczej Staży Pożarnej, dokoń­czono rytuał, paląc kukłę. Podjęliśmy się także organizacji Nocy Muzeów. 23 maja można było zwiedzić ratusz, kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła, Szkołę Podstawową nr 1 przy ul. Mickiewicza, Muzeum św. Jana Sarkandra oraz Muzeum im. Gustawa Morcinka, a tak­że dawny posterunek policji, w którym grupa rekonstrukcyjna odtworzyła posterunek Milicji Obywatelskiej. Ponadto, w sko­czowskim kinie można było posłuchać wykładu prezesa, Witolda Kożdonia na temat tego, jak zmieniał się Skoczów, co udoku­mentowane zostało zdjęciami Leona Pary. A w ogrodzie za mu­zeum przy ul. Fabrycznej w ramach plenerowej wystawy „Konna straż pożarna” Edward Fryda w kooperacji z Ochotniczą Strażą Pożarną prezentował zabytkowe motopompy i wozy strażackie.


Z powodu stanu alarmowego i zagrożenia powodzią, co­roczny, XIX już konkurs zatytułowany „Czy znasz swoje miasto/gminę?” został przełożony o tydzień. Projekt współfinansowała gmina Skoczów. Uczniowie szkół podstawowych oraz gimna­zjalnych wykazali się nie lada wiedzą. 29 maja w kategorii szkół podstawowych nagrody otrzymali: za miejsce trzecie – Szkoła Podstawowa nr 4 w składzie: Wiktoria Czyż, Jakub Gil i Mi­kołaj Sodzawiczny; Szkoła Podstawowa nr 6 w Pierśccu, czyli Iga Nowicka, Sandra Skałka oraz Natalia Stasica uplasowa­ły się na środkowym stopniu podium; zwycięstwo natomiast przypadło Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie, którą repre­zentowały: Kinga Klimurczyk, Małgorzata Krzywoń i Julia Le­gierska. Z kolei w kategorii gimanzjalnej na podium znaleźli się kolejno: Krzysztof Legierski ze skoczowskiego Gimnazjum nr 4, Jakub Stebel z Gimnazjum nr 1 oraz zwycięzca, Dawid Hoffman, również z Gimnazjum nr 4.


Dzięki współpracy wiceprezes, Diany Pieczonki–Giec z Muzeum im. Gustawa Morcinka od czerwca do połowy sierp­nia można było obejrzeć wystawę fotografii zatytułowaną „Sko­czów w obiektywie Leona Pary”. Ekspozycję otwarto 4 czerwca wernisażem w muzealnej placówce, a już dzień później pojawili się pierwsi zwiedzający.


Zielone Świątki stały się okazją do integracji poza regular­nym miejscem spotkań. W pobliskich Wilamowicach usmażyli­śmy pyszną jajecznicę. Oczywiście, planując kolejne inicjatywy!

Letnie miesiące skupiły się na wyszukiwaniu fotografii przedstawiających skoczowskich rzemieślników, które zilu­strowały wydaną przez Gminę Skoczów publikację o starym skoczowskim rzemiośle autorstwa Rozalii Wawronowicz.


Pełni zapału po wakacyjnym odpoczynku, postanowili­śmy odnowić działalność wydawniczą. Rozpoczęliśmy burzą po­mysłów, zbieraniem materiałów. Później zostało już tylko opra­cowywanie, korekta, skład, druk, no i jesteśmy! „XVI Kalendarz Miłośników Skoczowa” za rok 2010 doczekał się kontynuacji.

Następnie zaznajomiliśmy się ze zbiorami ze zlikwi­dowanej Izby Pamięci Zofii Tarnawskej. Przy okazji odkrywa­jąc ciekawe znaleziska zarówno fotograficzne, jak i tekstowe.


„Poznaj Skoczów! Jesienne spacery z przewodnikiem”, czyli historyczne wędrówki po mieście składały się z dwóch etapów. Najpierw odbywał się spacer tematyczny, następnie pokaz zdjęć Leona Pary w Teatrze Elektrycznym. 11 października śladami kościołów zgromadzonych oprowadzała Katarzyna Szczecina, z kolei dwa tygodnie później w ślad za skoczowskimi legendami unikatów oraz zabytków, których już nie ma, ru­szyła Zofia Jagosz?Zarzycka. Jednak nasze działania to tak­że całoroczne przedsięwzięcia, do których należy dodać kilka aspektów.


Skanowanie fotografii Leona Pary w ramach projektu „Archiwizacja i upowszechnienie w formie elektronicznej sta­rych fotografii Skoczowa z lat 1870–1975”. Skoczowski arty­sta?fotografik pozostawił po sobie ogromną spuściznę. Chcąc ją ocalić od zatracenia, staramy się sukcesywnie dążyć do uzu­pełnienia zasobów cyfrowych, skanując i poddając obróbce elek­tronicznej kolejne zdjęcia. Nieustannie archiwizujemy publikacje, które ukaza­ły się na temat TMS?u, wzbogacając tym samym nasze zbio­ry. W razie odnalezienia jakichś przykładów przez czytelni­ków — prosimy o udostępnienie, by zeskanować je do celów dokumentacyjnych.


Na naszym Facebook’owym profilu codziennie zamiesz­czamy materiały dotyczące Skoczowa. Sztandarowym cyklem jest „Zagadkowania”, gdzie publikujemy fotograficzne zagadki.

Wszystkich chętnych zapraszamy na nasze zebrania oraz nasze strony internetowe:

tms.ngo.cieszyn.pl oraz www.facebook.com/Towarzystwo Miłośników Skoczowa

 

Kalendarium pochodzi z „XVI Kalendarza Miłośników Skoczowa” 2015, udostępnionego dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.