Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wydarzenia roku 2010
Dział:

Wydarzenia roku 2010

6 stycznia - jedenaście zespołów zapre-
zentowało się w kościele ewangelickim
Św. Trójcy w Skoczowie na dorocznym
koncercie kolęd. Wystąpiły zespoły dzie-
cięco-młodzieżowe i chóry dorosłych ze
Skoczowa, Dębowca i Goleszowa, m.in.
„Vocalis", „Dzwonki", „Gloria".

8 stycznia - w Miejskim Domu
Kultury odbyło się „Skoczowskie kolę-
dowanie" w wykonaniu uczniów kilku-
nastu szkół gminy Skoczów. Obecny był
wiceburmistrz Piotr Rucki, który złożył
uczestnikom życzenia noworoczne.

10 stycznia - po raz 18 w Skoczowie
zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Mimo złej pogody i padają-
cego obficie śniegu, młodzież kwesto-
wała od godz. 7 do zmroku w mieście
oraz Ochabach, Pierśćcu i Pogórzu,
a także w Brennej i Górkach. Zebrano
ogółem 32 tys. 379 zł dla dzieci z choro-
bami nowotworowymi. Sztab orkiestry
pracował w skoczowskiej remizie OSP.
Wieczorem, na zakończenie kwesty na
Kapłicówce rozbłysły sztuczne ognie.

14 stycznia - na rynku księgarskim
ukazał się XV jubileuszowy Kalendarz
Miłośników Skoczowa 2010, wyda-
ny przez Towarzystwo Miłośników
Skoczowa.

16 stycznia - wskutek pożaru w za-
budowaniach gospodarczych hodowli
drobiu w Wiślicy spłonęły częściowo
budynki oraz spaliło się i udusiło kilka
tysięcy kurcząt.

16/17 stycznia - w nocy, w trakcie
pracy zaginął, porwany wraz samocho-
dem, 74-letni taksówkarz Bronisław
Ślęzak.

22 stycznia - w Miejskim Domu
Kultury odbył się recital popularnej
piosenkarki Haliny Kunickiej, której
akompaniował Czesław Majewski.

23 stycznia - odbyło się walne zebra-
nie sprawozdawcze Ochotniczej Straży
Pożarnej w Skoczowie, rozpoczynając
serię walnych zebrań jednostek strażac-
kich w gminie. W 2009 r. roku skoczow-
scy strażacy wyjeżdżali do akcji ratow-
niczo-gaśniczych 36 razy, w tym 5 razy
do pożarów.

1 lutego - w Spółdzielni Mieszka-
niowej „Wspólnota" w Skoczowie funk-
cję prezesa objął Janusz Skowroński.

4 lutego – obecni na zabraniu wiej-
skim w Pierśćcu mocno skrytykowa-
li brak zainteresowania ze
strony radnych problemami
wsi, nieobecność na wiejskich
zebraniach. OSP skarżyła się
na brak wsparcia finansowe-
go dla Pierśćca na potrzeby
inwestycyjne.

16 lutego - w ramach cy-
klu „Wielka historia małe-
go Skoczowa" wArtadresie
Halina Szotek wygłosiła pre-
lekcję pt. „Patroni skoczow-
skich ulic, parków i skwe-
rów - Edward Biszorski,
Paweł Tendera, Franciszek
Nowak".

25 lutego - szczególnie
burzliwy przebieg miały obrady sesji
rady miejskiej dotyczące budżetu mia-
sta. Burmistrz Janina Żagań zakwe-
stionowała wersję części radnych o tzw.
„drugim budżecie miasta", wokół któ-
rego toczyły się spory. Właściwy tekst
budżetu został uchwalony 7 stycznia.

Luty - w lutym po raz kolejny wzro-
sło bezrobocie w powiecie cieszyńskim.
Bez pracy znalazło się 6 578 osób, co
stanowi 10 proc. objętych zatrudnie-
niem, w tym 3 191 kobiet. W Skoczowie
zarejestrowano 1027 osób bez pracy,
w tym 493 kobiety. Skala bezrobocia
w kraju wynosiła 12,7 proc, w powiecie
cieszyńskim 9,6 proc.

8 marca - w Harbulowicach ujawnio-
no kradzież koparko-ładowarki z pose-
sji. Kradzież nastąpiła po przecięciu
ogrodzenia.

9 marca – Do wydziału śledczego
Prokuratury Okręgowej w Bielsku-
Białej złożone zostały akta wyników
dochodzenia policji w sprawie wykrycia
i zamordowania Bronisława Ślęzaka,
skoczowskiego taksówkarza. Tragedia
miała miejsce w styczniu.

12 marca - w nocy włamano się do
pomieszczeń PSS „Hermes" przy ul.
Stalmacha w Skoczowie. Po wyłamaniu
krat złodzieje skradli piecyk oraz ele-
menty metalowe.

13 marca - w cieszyńskim Teatrze
im. Adama Mickiewicza odbyła się uro-
czysta akademia z okazji 100-lecia PTT
Beskid w Cieszynie i 60-lecia oddziału
PTTK Beskid Śląski, na której zostali
odznaczeni i wyróżnieni m.in. działacze
PTTK ze Skoczowa, w tym Krzysztof
Greń, prezes koła, Brązowym Krzyżem
Zasługi oraz Irena Greń, Piotr Stebel,
Pelagia Lasota, Emilia Turska, Jerzy
Kozieł i Tadeusz Tobiasiewicz innymi
odznaczeniami turystycznymi.

15 marca - w wyniku zderzenia z nis-
sanem, spowodowanego poślizgiem,
wypadkowi uległa Janina Żagań, bur-
mistrz Skoczowa. Ranną ze złamanymi
obiema nogami odwieziono do szpitala
w Cieszynie, gdzie dokonano operacji.

19 marca - w mieszkaniu przy ul.
Górny Bór w Skoczowie wybuchł po-
żar. Spaliło się wyposażenie sypialni
oraz tapczan. Jedna osoba z oparzenia-
mi i zatruciem została przewieziona do
szpitala.

19 marca - w cieszyńskim stawie na
Gułdowach znaleziono zwłoki półto-
rarocznego chłopczyka. Pochodzenie
dziecka i okoliczności jego śmierci ba-
dała policja.

20marca-w nocy przy ul. Kiczyckiej
w Skoczowie złodzieje włamali się do
sklepu i skradli papierosy i gotówkę.
Podobnej kradzieży dokonano tej sa-
mej nocy w sklepie w Kiczycach przy
ul. Ochabskiej.

2-3 kwietnia - w asyście straża-
ków i licznie zebranej młodzieży uli-
cami miasta i przez rynek przemasze-
rował tradycyjny orszak z Judoszem.
W Wielką Sobotę, jak co roku, Judosz
został spalony przy remizie strażackiej.

9 kwietnia - w Liceum Ogólno-
kształcącym w Skoczowie odbył się
coroczny konkurs dla młodzieży szkół
pn. „Czy znasz swoje miasto i gminę?".
W rywalizacji wzięło udział 39 uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów sko-
czowskiej gminy. Organizatorem kon-
kursu było Towarzystwo Miłośników
Skoczowa.

10 kwietnia - w katastrofie lotniczej
tupolewa pod Smoleńskiem zginęli pre-
zydent RP Lech Kaczyński z małżonką
oraz 94 inni przedstawiciele władz pań-
stwowych, cywilnych, wojskowych i du-
chowieństwa wraz z załogą samolotu.
Reprezentacja najwyższych władz Polski
leciała na coroczne uroczystości katyńskie.

18 kwietnia - w Warszawie
i Krakowie odbyły się uroczystości po-
grzebowe ofiar katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem. Prezydent Lech
Kaczyński z małżonką spoczęli w kryp-
cie na Wawelu. Zakończyła się tygo-
dniowa żałoba narodowa.

24 kwietnia - Koło Miejskie PTTK
w Skoczowie obchodziło 80-lecie dzia-
łalności. W Miejskim Domu Kultury
odbyła się akademia z udziałem władz
PTTK i samorządowych powiatu i mia-
sta oraz licznie zaproszonych gości.

26 kwietnia - kilkaset osób wzię-
ło udział w pogrzebie uprowadzone-
go w styczniu i zamordowanego, naj-
starszego w regionie taksówkarza ze
Skoczowa, Bronisława Ślęzaka.

30 kwietnia - na cmentarzu komu-
nalnym w Cieszynie odbył się pogrzeb
nieznanego półtorarocznego chłop-
czyka, którego ciało znaleziono przed
miesiącem w cieszyńskim stawie na
Gułdowach.

3 maja - w Święto Konstytucji od-
był się przemarsz ulicami Skoczowa
przedstawicieli władz miasta, jednostki
OSP oraz mieszkańców pod pomnik
„Poległym za Polskość Śląska", gdzie
złożono kwiaty oraz uczczono pamięć
ofiar katastrofy smoleńskiej. W koście-
le św. Piotra i Pawła odbył się koncert
organowy i nabożeństwo ekumeniczne.

16 - 17 maja - wskutek obfitych opa-
dów na Śląsku Cieszyńskim wystąpiła ka-
tastrofalna powódź. Wylały rzeki Wisła,
Brennica, Bładnica, Olza i wszystkie
potoki w powiecie. 16 maja ogłoszono
stan alarmowy. W Skoczowie zalane
zostały ulice Ustrońska, Mickiewicza,
Cieszyńska, wiele domów i gospodarstw
rolnych. Zniszczony został 150-metro-
wy odcinek drogi krajowej w Wiślicy.

22 maja - na zakończenie XV edy-
cji Panoramy Sztuki Chrześcijańskiej
„Musica Sacra" w kościele św. Piotra i Pawła
w Skoczowie odbył się kon-
cert światowej sławy mezzo-sopranist
-ki Małgorzaty Walewskiej z udziałem
wirtuoza organów i fortepianu Roberta
Grudnia.

22 maja - w związku z obchodami 15
rocznicy pobytu papieża Jana Pawła II
w Skoczowie, w Artadresie na rynku
otwarto wystawę dokumentacji praso-
wej, zdjęć oraz innych eksponatów upa-
miętniających to wydarzenie.

23 maja - z prywatnego pomieszcze-
nia gospodarczego w Pogórzu skradzio-
no kosiarkę spalinową.

10 - 13 czerwca - obchodzono 43
Dni Skoczowa. Główna część imprez
przypadła na niedzielę, 13 czerwca.
Na rynku wystąpiły zespoły muzyczne
„Wesołej 24", „Mariachi Los Amigos",
„Folkoperacji" oraz teleturnieju
Roberta Janowskiego. Podawano m.in.
potrawy z dziczyzny. Było wiele innych
atrakcji.

10 - 13 czerwca - w całym kraju wy-
stąpiła fala upałów. W ciągu trzech dni
temperatura sięgała 33 do 35 stopni.
Odnotowano zwiększoną liczbę wypad-
ków i zachorowań. Cieszyński szpital
przyjął ponad 400 osób wskutek zasłab-
nięcia i ataków serca. Wieczorem 13
czerwca rozpętała się gwałtowna burza
z wichurą i ulewnym deszczem.

11 czerwca - Miejski Dom Kultury
zorganizował na rynku w Skoczowie
pokaz średniowiecznego rzemiosła.
Zwiedzający mieli możliwość zobaczyć,
czym zajmowali się nasi przodkowie,
a także mogli spróbować wykonać coś
z gliny.

18 czerwca - odbyło się walne
zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Towarzystwa Miłośników Skoczowa.
Sprawozdanie złożył wiceprezes Karol
Kajzer. Wybrano nowy zarząd w skł-
­dzie: Ryszard Blattan, Bronisław Broda,
Felicja Handzlik, Apolonia Kołatek,
Witold Kożdoń, Małgorzata Orawska,
Diana Pieczonka-Giec, Anna Szczypka
i Kazimierz Zgoda. Do komisji rewi-
zyjnej weszli: Irena Greń, Karol Kajzer
i Paweł Szarzeć.

19 czerwca - w ramach festiwalu „Slot
Day" w Skoczowie odbyły się koncerty,
warsztaty i inne atrakcje. W Teatrze
Elektrycznym wystąpiły kapele rocko-
wo-metalowe, zorganizowano warsztaty
tańca współczesnego. Były też pokazy
ogni sztucznych.

20 czerwca - po śmierci Lecha
Kaczyńskiego w katastrofie lotniczej od-
była się w kraju pierwsza tura wyborów
na prezydenta RP. Największą liczbę
głosów uzyskali Bronisław Komorowski
i Jarosław Kaczyński.

24 czerwca - w wyniku ukonstytuowa-
nia się zarządu prezesem Towarzystwa
Miłośników Skoczowa został Witold
Kożdoń, skarbnikiem Bronisław Broda,
a sekretarzem Felicja Handzlik.

4 lipca - odbyła się w kraju II tura
wyborów. Prezydentem RP wybrany
został Bronisław Komorowski. W po-
wiecie cieszyńskim Komorowski uzy-
skał ponad 50 proc. za wyjątkiem gmin
Chybie i Istebna. Najwięcej głosów zdo-
był w Wiśle (84,95 proc), Goleszowie
(79,48 proc), Ustroniu (70,55 proc.)
i Cieszynie (69,84 proc). W Skoczowie
zdobył 61,43 proc. przy frekwencji 56
proc. wyborców.

10 lipca - OSP w Pierśćcu obchodziła
100-lecie istnienia. Z udziałem przed-
stawicieli władz samorządowych i stra-
żackich odbyła się uroczystość połączo-
na z defiladą, wręczeniem odznaczeń
i festynem. Rozprowadzono również
monografię autorstwa Karola Kajzera
pt. „Sto lat Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pierśćcu".

4 sierpnia - przez ziemię cieszyń-
ską, z Tychów do Cieszyna, gdzie była
meta IV etapu, przejeżdżali uczestnicy
wyścigu kolarskiego Tour de Pologne.
Kolarze po raz pierwszy w dziejach wy-
ścigu przekroczyli granicę Polski. Trzy
rundy przed metą prowadziły ulicami
Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Kolarze
finiszowali na rynku w Cieszynie. Etap
wygrał kolarz Włoch Mirco Lorenzetto.

5 sierpnia - przez gminę przejeż-
dżał peleton V etapu wyścigu kolar-
skiego Tour de Pologne, prowadzą-
cego z Jastrzębia Zdroju do Ustronia
drogą przez Dębowiec, Skoczów,
Harbutowice.

13 sierpnia - ewangelicki chór
„Gloria" ze Skoczowa gościł 53 osobo-
wą grupę mieszkańców Nadleć Vasil,
słowackiej enklawy w Rumunii. Była to
rewizyta majowej wycieczki chórzystów
„Glorii" do tego miasta. Gości przywi-
tała m.in. burmistrz Skoczowa Janina Żagań.
W parafialnym ogrodzie przy-
rządzono jajecznicę z 300 jaj.

14 sierpnia - z okazji obchodów
30-lecia powstania NSZZ „Solidarność"
na rynku w Skoczowie wystąpił Maciej
Zembaty, zespół „Chorus Dance", od-
był się także koncert muzyki biesiadnej.

31 sierpnia - padające od kilku dni
intensywne deszcze na ziemi cieszyń-
skiej spowodowały wzrost poziomu
wód w rzekach i potokach. Po południu
ogłoszono alarm przeciwpowodziowy.
W Skoczowie zalało niektóre ulice,
wiele piwnic domów mieszkalnych.
W Skoczowie i innych miejscowo-
ściach wiatr połamał drzewa i konary.

4 września - w Skoczowie odbyły
się III Gminne Dożynki. Mimo nie-
sprzyjającej pogody, deszczu, korowód
dożynkowy zaprezentował się okazale
i barwnie. Pomysłowo i bogato przed-
stawiły się grupy z poszczególnych
sołectw. Gazdami dożynek byli Róża
i Piotr Bronowscy. Do późnej nocy
trwały występy zespołów regionalnych.

11 września - z placu targowe-
go w Skoczowie wystartował III
Skoczowski Rodzinny Rajd Rowerowy
zorganizowany przez Stowarzyszenie
„Wspólnota dla Skoczowa". Trasa raj-
du wynosiła 14 km.


17 -19 września - w Skoczowie odby-
ły się VIII Regionalne Dni Rybactwa.
Rozpoczęto je konferencją naukową
w ośrodku rybackim PAN w Gołyszu
na temat problemów stawowej gospo-
darki rybackiej. Na skoczowskim rynku
odbył się konkurs na najlepszą potra-
wę z karpia. W programie były m.in.
występy rozrywkowe.

5 października - w sali skoczow-
skiego domu kultury odbyła się konfe-
rencja przedstawicieli gmin Skoczów,
Chybie, Strumień - tzw. „Trójki
podbeskidzkiej", promująca projekt
współdziałania z zakresu potencjału
turystycznego i przygotowania oferty
dla turystów, m.in. 10 markowych uni-
kalnych produktów i zwiększenia ilości
miejsc pracy.

8 października - rozpoczął się trzeci
rok działalności Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Skoczowie. Wykład inaugura-
cyjny wygłosiła historyk Halina Szotek.

10 października - Stowarzyszenie
Panorama Sztuki Sakralnej „Musica
Sacra" zorganizowało X Dzień
Papieski. Odbył się m.in. koncert
muzyki prawosławnej w wykonaniu
chóru męskiego Oktoń z Wrocławia.
W Teatrze Elektrycznym w Skoczowie
wyświetlono film o Andrzeju Rublowie,
wybitnym malarzu ikon w średnio-
wiecznej Rusi.

11 października - w Ochabach
zostało uroczyście oddane nowo-
czesne przedszkole, wybudowa-
ne przy finansowym wsparciu Unii
Europejskiej. Udział wzięli eurodepu-
towana Małgorzata Handzlik, posło-
wie Stanisław Szwed i Tadeusz Kopeć,
starosta cieszyński Czesław Gluza, bur-
mistrz Skoczowa Janina Żagań oraz
przedstawiciele władz oświatowych.

9-10 listopada - w skoczowskim
domu kultury odbyło się przesłuchanie
uczestników konkursu gwary „Po cie-
szyńsku, po obu stronach Olzy".

11 listopada - z okazji Święta
Niepodległości przedstawiciele władz
organizacji społecznych i obywateli
miasta Skoczowa złożyli kwiaty pod
pomnikiem „Poległym o polskość
Śląska". Na uroczystym spotkaniu.
w Domu Kultury działacze związkowi
z okazji 30-lecia NSZZ „Solidarność"
otrzymali okolicznościowe medale i dy-
plomy, które wręczyli poseł Stanisław
Szwed i Marcin Tyrna, szef Solidarności
na Podbeskidziu.

21 listopada - w całym kraju odbyły
się wybory samorządowe. W Skoczowie
wybory na burmistrza ponownie wygrała
Janina Żagań.

23 listopada w Urzędzie
Wojewódzkim w Katowicach wręczo-
no odznaczenia resortowe wyróżnia-
jącym się pedagogom. Srebrny Medal
Za Długoletnią Służbę otrzymała
Stefania Kewesz, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 6 w Pierśćcu, a Medal
Komisji Edukacji Narodowej Urszula
Barańska, nauczycielka Gimnazjum nr
3 w Pierśćcu.

30 listopada - w skoczowskim Domu
Kultury z występem andrzejkowym
gościł znany w Polsce kielecki, męski
Kabaret Skeczów Męczących.
Listopad - zakończył się remont ka-
mienicy przy ul. Mickiewicza, dawny
obiekt przychodni lekarskiej, w którym
urządzono Miejskie Centrum Kultury
„Integrator". Znalazło się tam rów-
nież pomieszczenie dla Towarzystwa
Miłośników Skoczowa.

W listopadzie policjanci w Skoczowie
interweniowali 434 razy. W powiecie cie-
szyńskim było 2055 interwencji. W tym
czasie odnotowano w powiecie 209 prze-
stępstw, z czego 39 w Skoczowie. Do ko-
lizji drogowych doszło w powiecie 146
razy, w Skoczowie 18 razy.

2 grudnia - w Skoczowie odbyła się
pierwsza sesja Rady Miejskiej w no-
wej VI kadencji. Odbyło się ślubowa-
nie radnych oraz wybór przewodni-
czącego rady, którym został Tadeusz
Koniarczyk, a zastępcą Maciej Bieniek.
Wybrana na burmistrza Janina Żagań
złożyła mandat radnego, a jej miejsce
w radzie zajęła Anna Kisiała.

6 grudnia - na skoczowskim rynku
z dziećmi i rodzicami spotkał się święty
Mikołaj, który obdarował najmłodszych
prezentami i świetnym humorem. Było
również ogólne śpiewanie.

14 grudnia - na kolejnej sesji Rady
Miejskiej w Skoczowie ślubowanie zło-
żyły burmistrz Janina Żagań oraz Anna
Kisiała, która weszła do rady w miejsce
Janiny Żagań.

18 grudnia - Gmina Skoczów otrz-
­mała tytuł „Regionalnego Lidera
Innowacji i Rozwoju - 2010". Dyplom
i nagroda zostały wręczone w War-
szawie w hotelu Marriot.

Towarzystwo Miłośników Skoczowa
ul. Mickiewicza 9
Staraniem Towarzystwa ukazało się m.in.:
piętnaście Kalendarzy Miłośników Skoczowa, sześć kompletów widokówek,
cztery tomiki opowiadań gwarowych „Roztomili ludeczkowe”. „ Przewodnik
po Skoczowie i okolicy”, „ Studia z dziejów Skoczowa w czasach piastowskich”,
„Ostatni strzał”, „Dzieje wsi Ochaby” i inne.

Spis treści
Majowy potop (Witold Kożdoń)......................................1
Wydarzenia roku 2009 (Karol Kajzer).............................7
Wydarzenia roku 2010 (Karol Kajzer) ….........................26

KRONIKA SKOCZOWSKA nr 24
Pięćdziesiąta szósta publikacja Towarzystwa Miłośników Skoczowa
wydana przy finansowym wsparciu Urzędu Miejskiego w Skoczowie
Redakcja: Karola Kajzer, Witold Kożdoń

ISNN 1730 – 8550
Nakład 200 egz.

Skład i druk:
Madar-Poligrafia, Skoczów, ul. Cieszyńska 9,
tel. 33 853 22 55, e-mail: drukarnia@ox.pl