Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wydarzenia roku 1983
Dział:

GROMADA SKOCZOW-WIEŚ

 

(Harbutowice, Międzyświeć, Wilamowice, Wiślica, Pogórze)

•Przewodniczący Prez. GRN: Augustyn Kanajek 1 i 1955 — 29 IV 1961,

•Franciszek Moskała 29 IV 1961 — 9 VI 1969,

•Rudolf Pszczółka 9 VI 1969 — 31 XII 1972.

•Sekretarze Prez. GRN: Marta Szonowska 1 I 1955 — 13 II 1958,

•Danuta Kry sta (Kałuża) 13 II 1958 — 31 XII 1972.


GROMADA PIERŚCIEC

 

(Pierściec, Kiczyce, Kowale)


Przewodniczący Prez. GRN.


Franciszek Johaczy 1 I 1955 — 10 VI 1965,

Alojzy Sosna 10 VI 1965 — 28 I 1970,

Tadeusz Grzybek 29 I 1970 — 31 XII 1972.


Sekretarze Prez. GRN:


Franci­szek Orszulik 1 I 1955 — 13 II 1958,

Wanda Hobemik (Kocur) 13 II 1958 — 31 III 1971.

Bernardyna Kocur (Burian) 1 IV 1971 — 31 XII 1972.


GROMADA OCHABY

 

(Ochaby Ma!e, Ochaby Wielkie)


Przewodniczący Prez. GRN


Karol Obracaj 1 I 1955 — 31 XII 1972.


Sekretarze Prez. GRN


Franciszek Rakus 1 I 1955 — 12 II 1958,

Herta Herda (Pinczer) 13 II 1958 — 31 XII 1972.


GROMADA NIERODZIM

 

(Nierodzim, Bladnice Górne, Bladnice Dolne)


Przewodniczący Prez. GRN


Jan Hutyra 1 I 1955 — 31 XII 1972,


Sekretarz Prez. GRN


Zu­zanna Knieżyk (Kubica) 1 I 1955 — 31 XII 1972.


MIASTO I GMINA SKOCZÓW

 

(Skoczów, Harbutowice, Bladnice Dolne, Bladni­ce Górne, Międzyświeć, Wilamowice, Wiślica, Ochaby Małe, Ochaby Wielkie, Kiczyce, Pierściec, Kowale, Pogórze)


Naczelnicy Miasta i Gminy:

Roman Greń 2 T 1973 _ 30 VI 1976,

Stanisław Łuczkieiricz 15 VI 1976 — XI 1977,

Edward Sikora 1977 — 5 V 1980

Wojciech Rudzki 1 XI 1980 — 30 XI 1983

Romuald Cieślar 1 XII 1983 — na­dal.


Sekretarz Biura UMiG:


Rudolf Pszczółka 1 I 1973 — 30. VI. 1978.


Zastępcy naczelnika:


Krzysztof Łazowski 13 III 1978 — 30 IX 1981,

Romuald Cieślar 1 XI 1981 — 30 VIII 1983,

Rudolf Pszczółka 16 I 1984 — nadal.


Opracowali Anna KASZA i Tadeusz GRZYBEK


(fragmenty)


• Zima była łagodna, opady śniegu bardzo skąpe. Znów zadomowiło się na Wiśle duże stado łabę­dzi, które upodobało sobie miejsce opodal mostu drogowego. Zadziwiające było, że stado wieczo­rem odlatywało, bv powrócić nad ranem w to samo miejsce. Ptaki pozwoliły się karmić, jednak nie wychodziły na brzeg.


• W kwietniu odwiedził Skoczów cieszący się ogromnym rozgłosem bioenergoterapeuta Stanisław Nardelli. Odbyty sie dwa masowe seanse, przyjął także mniejsze grupy, a nawet poszczególne oso­by. Nardelli ma w Skoczowie dużo znajomych i przyjaciół, bo tutaj spędził dzieciństwo i mło­dość.


• W maju odbyły się wielkie uroczystości z okazji 500-lecia reformacji oraz 120-lecia zało­żenia kościoła ewangelickiego w Skoczowie. Kościół został gruntownie odnowiony i otrzymał nową polichromię, zaś fasadę pokryto szlachetnym tynkiem.


• 17 czerwca odbyło się zebranie PRON, na któ­rym wybrano zarząd. Przewodniczącym został Zdzisław Tarmakowski, zastępcami Leszek Siko­rowski i Helena Raszyk.


• Staraniem Towarzystwa Miłośników Skoczowa w miejscowym kinie odbyła się premiera komedii filmowej „Pełnia nad głowami", która nakręcona została w Skoczowie w 1973 r. i do 1983 r. nie została dopuszczona do eksploatacji. Film reżyse­rowany przez Andrzeja Czekalskiego z udziałem Jerzego Kołodziejczyka, Mariana Opani, Kazi­mierza Witkiewicza i Franciszka Pieczki budził zainteresowanie, przede wszystkim dlatego, że du^o mieszkańców miasta występowało w roli sta­tystów.


• KS „Beskid" Skoczów obchodził 60. rocznicę założenia. W ciągu całego roku zorganizowano wiele imprez sportowych. Główną uroczystość, która odbyła się 17 czerwca rozpoczęto defiladą sportowców i wręczeniem sztandaru. Zasłużeni dla rozwoiu sportu otrzymali odznaczenia. Uro­czystość zakończyła się wspólnym obiadem z udzi a łem wojewódzkich władz administracyjnych oraz skibobistów z Austrii.


• W dniach 23—25 czerwca odbyły się trady­cyjne Dni Skoczowa.


• Od 15 sierpnia do 18 września w sali Spół­dzielni Mieszkaniowej „Wspólnota" czynna była wystawa „Śląskowi pióro i serce" poświęcona Gustawowi Morcinkowi, w 20. rocznicę jego śmierci. Ekspozycję pomysłowo zaaranżowała Ha­lina Szotek, która z ramienia cieszyńskiego mu­zeum zajmuje się rozproszonymi eksponatami po­zostałymi po znanym pisarzu.


• W Pogórzu w lipcu odbyła sie konsekracja kościółka w nowopowstałej parafii pod wezw. Matki Boskiej Częstochowskiej (proboszczem jest ks. Ludwik Kieras). W przyszłości zostanie wy­budowany właściwy kościół.


• Lato było bardzo gorące, panowała ogromna su­sza. W studniach brakowało wody, koryto Wis'y prawie wyschło, a resztki wody pokryły się szarą pleśnią. Rojno było nad brzegami rzek, gdzie opa­lano się w gorącym słońcu. Nieraz temperatura sięgała 40 stopni C.


• Towarzystwo Miłośników Skoczowa zorganizo­wało konkurs dla uczniów szkół podstawowych Miasta i Gminy Skoczów na ilustracje utworów Gustawa Morcinka. Wpłynęło 430 prac. Nagro­dy zdobyli uczniowie miejscowych szkół: Szymon Broda, Piotr Madzia, Marcela Figas, Joanna la-gosz, Lidia Kuś. Nagrodzono również nauczyciela rysunków ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka — Jana Brodę, oraz przyznano 22 wy­różnień.


• Ponieważ upalne lato poprzedziła bogata w opady wiosna, zbiory jesienne były obfite. Udane były żniwa, obrodziły ziemniaki i buraki.


• 17 listopada odbyła się konferencja sprawo-zdawczo-wyborcza Miejsko-Gminnego Komitetu PZPR. Pierwszym sekretarzem KM-G wybrany został Zbigniew Kaliciński, II sekr. Grzegorz Greń, sekretarzem do spraw propagandy Alojzy Sikora.


• 1 grudnia naczelnikiem miasta mianowany zo­stał Romuald Cieślar, który od 1978 r. pełnił funkcję inspektora do spraw budownictwa, a w 1981 r. został z-cą naczelnika. Jego z-cą został Rudolf Pszczółka.


• 3 grudnia odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona twórczości Gustawa Morcinka. Refe­raty wygłosili: dr Krystyna Heska-Kwaśniewicz, dr Edmund Rosner i red. Jan Rusnok. W części artystycznej wystąpił zespół dziecięcy Szkoły Pod­stawowej nr 1. Wieczory wspomnień o pisarzu zorganizowano również w MDK „Tryton", Bi­bliotece Miejskiej, Szkole Podstawowej nr 1, sie­dzibie ZSL i SD.


• Wielką atrakcją przedświąteczną była wystawa szopek krakowskich zorganizowana przez Towa­rzystwo Miłośników Skoczowa, które z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa sprowadziło 20 oryginalnych szopek. Świąteczny nastrój potęgowa­ły oświetlone choinki oraz kolędy odtwarzane z taśmy magnetofonowej.


• 24 grudnia zmarł w Rzymie wybitny malarz akwarelista i poeta Karol Badura. Urodził się 14 XII 1907 w Aleksandrowicach. Uczęszczał Jo szkoły wydziałowej w Skoczowie razem z Marią Wardas. Seminarium nauczycielskie ukończył w Białej. Wałczył w szeregach II Korpusu WP i przeszedł szlak bojowy od Iranu do Włoch. W 1945 r. osiedlił się w Rzymie, gdzie ukończył Akademię Sztuk Pięknych. Utrzymywał kontakty z przyjaciółmi w Cieszynie i Skoczowie. Raz tylko odwiedził kraj w 1982 r.


• W mieście i gminie oddano do użytku 51 dom­ków jednorodzinnych.


• W Pierśćcu OSP przejęła nowoczesną, obszerną strażnicę, a Gminna Spółdzielnia rozpoczęła bu­dowę nowego pawilonu handlowego.


• Jedną z udanych realizacji planu rozwoju miasta stanowi oddanie do eksploatacji wyremon­towanej ulicy Górny Bór, prowadzącej od ul. Mickiewicza do obwodnicy południowej.


• W ciągu roku miejscowa straż pożarna wyjeż­dżała 83 razy do akcji, z tego 15 do gospodarstw indywidualnych, 6 do państwowych gospodarstw rolnych, 7 do zakładów przemysłowych, 3 do po­żarów lasów i 52 do innych akcji. W samym mieście i gminie Skoczów wybuchło 21 pożarów, a straty wyniosły 4,462.700 zł.


• Milicja Obywatelska zarejestrowała 227 prze­stępstw, w tym 180 wykrytych. Najpoważniejszym było włamanie do działu wykańczalni Garbarni. Skradziono 140 skór wartości 250 tys. zł. Sprawcy zostali ujęci.


• Ujęto szajkę młodocianych podpalaczy, która upodobała sobie zawsze w piątki wzniecać w mieście pożary. Podpalali stodoły i zabudowa­nia gospodarcze. Łącznie podłożyli ogień 7 razy.


• Zarząd Wojewódzki PTTK w Katowicach wy­dał broszurę Jana Wantuły p.t. „Osobliwości ma­łego miasteczka. Dawne kroniki podbeskidzkiego regionu Skoczowa", jako materiały szkoleniowe dli przewodników turystyki.

1984


• Zima była łagodna i znów nad Wisłą pojawiło się stado łabędzi. Tegoroczny karnawał minął bez­barwnie. Piękna, duża sala OSP nadal przezna­czona jest na sypialnię strażaków straży zawodo­wej.


• 21 marca inż. Leszek Sikorowski złożył re­zygnację ze stanowiska komendanta Hufca ZHP w Skoczowie. Od 1932 r. z wielkim społecznym zaangażowaniem poświęcał się działalności w har­cerstwie. Etatowym komendantem hufca został Piotr Wysłuch.


• 19 czerwca odbyły się wybory do Rad Naro­dowych. Udział wzięło 82 proc. wyborców. Na pierwszym posiedzeniu Miejsko-Gminnej Rady Narodowej przewodnicząq'm ponownie został wy­brany Henryk Mały, na zastępców wybrano: Sta­nisława Kolonkę, Józefa Maisnera i Antoniego Zachariasiewicza.


• Od 28 czerwca do 1 lipca odbyły się Dni Sko­czowa, które oolaczone były z obchodami 80-lecia spółdzielczości w Polsce. Na zakończenie urzą­dzono na Górnym Borze festyn spółdzielczy z bo­gatym programem rozrywkowym i widowiskowym.


• 17 sierpnia zmarł nagle na ulicy na zawał serca Juliusz Ku>t Strvrki. Zmarły wyemigrował w 1939 r. do Anglii i przyjechał do Skoczowa, by odwiedzić matkę staruszkę oraz brata. Nale­gał do rodziny budowniczych, którzy ok. 1870 r do wybuchu II wojny światowej wybudowali wi»kszość domów w Skoczowie. Zakład założył Juliusz Stryrki, następnie przedsiębiorstwo wraz ? własną cegielnią przejęli jego synowie Tan oraz Emil — o;ciec zmarłego. Został pochowany w ro­dzinnym Skoczowie, żona z trojgiem dzieci pozo­stała w Anglii.


• Wielki sukces odniosło Towarzystwo Miłośni­ków Skoczowa, które w ogólnopolskim konkursie ..Bliżej regionu — bliżej kraju" ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz dziennik „Ku­rier Polsl-i" otrzymało jedną z 10 nagród w wy­sokości 200 tys. zł.


• 2 września TVP emitowała komedię „Zle do­brego początki", która nakręcono w ub. r. w Sko­czowie. Film. oczekiwany z niecierpliwością, roz­czarował widzów, przede wszystkim dlatego, że brak w nim zrozumiałego wątku fabularnego.

O „Kordybarnia" — jak powszechnie nazywano dzisiejszą Garbarnię w Skoczowie, kierowana od łat przez dyrektora Stanisława Galocza, obchodzfa 125-lecie założenia. Uroczystości jubileuszowe od­były sie 6 października. Wielu pracowników otrzymało odznaczenia państwowe i resortowe. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali Józef Jędrysik oraz Karol Ja­nicki — trzeci z zasłużonego dla fabryki rodu Jan ickich.


• Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Skoczowie ogłosiło konkurs na wspomnienia o Gustawie Morcinku. 17 października odbyła się w biblio­tece miejskiej skromna uroczystość rozdania na­gród autorom nagrodzonych prac. I nagrody nie przyznano, dwie równorzędne drugie nar-rody przyznano Janinie Antos!ewi>z i Edwardowi B<-szorskiemu, trzecią nagrodę Tadeuszowi Kozłowi. Wyróżnienia otrzymali: Włodzimierz Gabza, Wa­lenty Ząbkowski i Helena Urbańczyk.


• Staraniem Koła „Macierzy" wydano broszurę ,,Z życia i twórczości Gustawa Morcinka" w opra­cowaniu redakcyjnym Jerzego Sikor}'. Publikacia zawiera teksty referatów wygłoszonych na sesji popularno-naukowej poświęconej twórczości pisa­rza.


• 8—9 września odbyły się w Ochabach dożynki wojewódzkie. Gospodarzem był wojewoda bielski Stanisław Łuczkiey/icz, a honorowymi gośćmi se­kretarz rolny obwodu riazańskiego Aleksander Mazajew oraz przewodniczący tamtejszego Związ­ku Kołchoźników Sergiej Bakulin. Tradycyjny po­chód dożynkowy prowadzili gazdowie: Anna Stekla z Ochab i Ludwik Mamica z Pruchnej.

Ceremoniał dożynkowy uświetniły występy zespo­łów regionalnych. Duże zainteresowanie wzbudziła bogata wystawa, na której zaprezentowano najdo­rodniejsze okazy bydła, trzody i płodów rolnych, a także maszyny rolnicze.


• W 32. samochodowym Rajdzie Wis'y na pograniczu Pogórza i Zaborza wydarzył s'-. tra­giczny wypadek, w którym zginęli Jan Wojcie­chowski i Wojciech Augustowski.


• 12 listopada nastąpiło rozdanie nagród lau­reatom ogłoszonego przez Towarzystwo Miłośni­ków Skoczowa konkursu na wspomnienia z ostat­niego 40-lecia. Jury konkursu n;e przyznało pierwszej nagrody. Druga otrzymał Tadeusz Ko­poczek, trzecie Tadeusz Koporzek i Karo! Guńka, wyróżniona została praca Edwarda Biszorskiego.


• Towarzystwo Miłośników Skorzowa wydało broszurę Tana Wantuły p.t. „Herby i pieczęcie Miasta i Gminy Skoczów".


• W mieśrie i gminie Skoczów wybudowano 35 domków jednorodzinnych oraz oddano do użytku 3 bloki mieszkalne w osiedlu na Górnym Borze.


• Zakłady Przemysłu Wełnianego „Pledan" roz­budowują sie. Podniesiono o piętro magazyn i w powstałei w ten sposób hali produkcyjnej umieszczono 32 nowoczesne krosna. Nową i stara tkalnie połączono przejściem nadziemnym. Roz­poczęto budowę nowego zakładu na Dolnym Bo­rze.


• PSS „Społem" rozbudowała piekarnię, wybudo­wała magazyn oraz pomieszczenia na biura admi­nistracji. Dotychczasowe lokale biurowe adapto­wano na cele szkolne. Zyskano 3 sale lekcyjne dla Szkoły Podstawowej nr 2.


• W Wiślicy oddano do użytku budynek, w któ­rym mieści się strażnica, garaże, mieszkanie oraz sklep Gminnej Spółdzielni.


• W Pierśćcu OSP przekazała starą strażnicę na świetlicę dla Koła ZSMP.


• W czynie społecznym ukończono budowę gazo­ciągu na Dolnym Borze, w Wilamowicach i Po­górzu.


• Rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Stalmacha, oczyszczalni mechanicznej, zbiorni­ków wodnych na Kaplicówce, wodociągu Ustroń — Skoczów oraz remont nawierzchni al. Mickie­wicza.


• W mieście czynne są 3 szkoły podstawowe. Łącznie w 47 salach uczy się 2543 uczniów. Zaję­cia odbywają się na 2, a nawet na 3 zmiany. W skoczowskiej gminie znajdują się 4 szkoły, a w nich 26 sal lekcyjnych, w których uczy się 793 dzieci.


• W 1982 r. kierownikiem Międzyzakładowe­go Domu Kultury została mgr Maria Ziomber. Zastała obiekt zniszczony, zaniedbany i pod każdym względem podupadły. Całą energie zużyła na przeprowadzenie gruntownego remontu, od podłóg po dachy. Może teraz „Tryton" odrodzi się i osiągnie dawną świetność. Obecnie jego chlu­bą jest zacny i niespożyty Klub Seniora. Istnieje także Dom Kultury przy FSM Odlewnia Żeliwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa utrzymuje własną pla­cówkę kulturalną, którą prowadzi Helena Wajda. Tutaj odnalazł się także kiedyś świetny kabaret „Kierpce", inspirowany i prowadzony przez Ja­ninę Brudny. Żywotny jest Klub „Ruchu" przy osiedlu za Wisłą. Założył go i prowadzi Henryk Olejniczak. Przy osiedlu pod „Kaplicówką" powstał w tym roku Klub Młodzieżowy. Założyła go wielce zasłużona działaczka ruchu amatorskiego Janina Izdebska, która po 8-letniej nieobecności powróciła do Skoczowa.


• Zawiązał się Społeczny Komitet Budów; Pomnika Gustawa Morcinka. Przewodzi mu mgr Halina Szotek.


• Na 4 budynkach, w których w latach 1919—1934 mieszkał w Skoczowie Gustaw Mor­cinek, 15 XII odsłonięte zostały tablice pamiąt­kowe.


Opracował Edward BISZORSKI