Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Warsztat Sztuk - Kulturalny Akcent za Wisłą
Dział:

Julia Broda

WARSZTAT SZTUK - KULTURALNY AKCENT
ZA WISŁĄ

Miejski Dom Kultury w Skoczowie od wielu lat pozbawiony jest możliwości urządzania wszelkiego typu wystaw, ekspozycji, czy też najróż­niejszych prezentacji. O tym fakcie zadecydował brak pomieszczenia, które mogłoby posłużyć realizacji takich przedsięwzięć. Za potrzebą utworzenia galerii przemawiał także specyficzny charakter galerii już istniejących. Pierwszą z wymienionych jest galeria przy Muzeum im. G. Morcinka. Wystawy organizowane w tym miejscu posiadają najczęściej dokumentujący, a zarazem historyczny wymiar. Tymczasem galeria Muzeum im. św. J. Sarkandra stanowi doskonałą bazę ekspozycji sakralnych. Wnioskując z powyższych spostrzeżeń Skoczów nie posiadał zaadoptowanego miejsca do wystaw nie związanych z określonym kierunkiem tematycznym. Aby stworzyć dogodne ku temu warunki MDK dołożył starań w celu powołania takiego właśnie lokum. Posłużyła temu adaptacja dotychczasowego Klubu osiedlowego „Za Wisłą", który od tegorocznych wakacji zmienił funkcję i nazwę na „Warsz­tat Sztuk". Pomimo, iż nie tworzy on spójnej całości z głównym budynkiem MDK, mieszczącym się przy ulicy Targowej 26, stanowi razem z nim jeden organizm.

 Usytuowanie „Warsztatu Sztuk" w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Słonecznej 16 jest także jedynym „kulturalnym akcentem" w tej dzielnicy Skoczowa. „Warsztat Sztuk" dysponuje dwiema salami, z któ­rych jedna przeznaczona jest na galerię. Ekspozycje w niej prezentowane można oglądać przez cały miesiąc. Najciekawszą, jak również integral­ną ich częścią jest wernisaż, który rozpoczyna każdą z prezentacji. Jego celem jest umożliwienie spotkania się osób zainteresowanych danym tema­tem oraz okazja do osobistego porozmawiania i poznania twórców głównie naszego regionu. Galeria zatem oprócz swej najważniejszej roli wystawien­niczej, służy promocji i informacji dotyczącej wszelkich przejawów arty­zmu naszej małej ojczyzny, dokumentując na swój sposób charakter jej kulturalnego dziedzictwa.

 

Drugą z funkcji przynależących „Warsztatowi Sztuk" zdradza już sama nazwa tej placówki. W głównym budynku MDK działa wiele sekcji różnego typu. Zajęcia organizowane są w przeważającej części dla dzieci i doro­słych. Brakowało zatem propozycji dla młodzieży. „Warsztat Sztuk" ma być takim miejscem, które właśnie jej będzie poświęcone. Deficyt kółek zainteresowań w szkołach, a także malejąca liczba przedmiotów związa­nych z jakimkolwiek twórczym wyrażeniem siebie, nie pomagają młodym ludziom w spędzeniu czasu wolnego od szkolnych obowiązków w atrakcyj­ny i wartościowy sposób. Często wiele talentów nie jest w stanie się rozwi­nąć, uaktywnić, czy wręcz tylko sprawdzić ze względu na brak okoliczno­ści, miejsca i osoby, która mogłaby wskazać ten najodpowiedniejszy kieru­nek ich kreatywnego spełnienia. Warsztaty organizowane w oddziale MDK są odpowiedzią na te braki i uzupełnieniem pracy wszelkich pozostałych placówek, trudniących się szeroko pojętą edukacją. Od maja w prezento­wanym tutaj ośrodku kultury, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca mają miejsce warsztaty poetyckie. Wszyscy odnajdujący się w tworzeniu wier­szy, czy zaledwie lirycznych sformułowań, myśli, mogą poznać zasady pa­nujące w tej dziedzinie sztuki, a także skonfrontować własne wizje po­etyckiego widzenia świata z osobami patrzącymi na niego przez ten sam pryzmat. Wspólne liryczne ubogacenie znajdzie swe odbicie w tomiku wier­szy, o którego wydanie zatroszczy się MDK. W przelewaniu na papier uczuć wypływających prosto z duszy, najczęściej młodych ludzi pomagają poet­ki naszego regionu: Urszula Korzonek, Anna Mazur, Sonia Anna Nowo-sielska, Beata Sabath-Rozmus i inni rozmiłowani w poezji i zawdzię­czający jej właśnie oraz własnym umiejętnościom sporo sukcesów.

Tegoroczna edycja malarskiego pleneru „Biszoriada", poświęcona pamięci nieżyjącego już, najznamienitszego skoczowskiego pejzażysty -Edwarda Biszorskiego — była pierwszym krokiem do zapoczątkowania warsztatów plastycznych. Cykliczne spotkania realizujące ten zamysł zo­stały uaktywnione wraz z początkiem roku szkolnego. Do nich dołączyły jeszcze lekcje emisji głosu. Przewidywane są także zajęcia związane z kształ­towaniem umiejętności rzeźbienia w glinie oraz drewnie. Niewykluczone jest też prowadzenie zajęć z zakresu edukacji filmowej. We wrześniu w Warsz­tacie Sztuk zaprezentowano historię skoczowskiego kapelusza. W paździer­niku swoje portrety pokazała skoczowianom w galerii Sonia Anna- Nowo-sielska. A zatem pozostaje tylko mieć nadzieję, że każdy, kto znajduje w sobie pasję, chęć poznawania różnych wymiarów piękna, wniesie trochę blasku do „Warsztatu Sztuk" i tak samo podobnym blaskiem będzie mógł się w jego murach nasycić. Organizatorzy zajęć warsztatowych i wystaw liczą również na to, iż zmiany w formach upowszechniania kultury „za Wisłą" spotka­ją się z aprobatą młodych osób uczęszczających do pobliskiego liceum, a także mieszkańców tej nieco peryferyjnej dzielnicy naszego miasta.