Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
50lecie Przedszkola w Pogórzu
Dział:

Genowefa Mika

 HISTORIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POGÓRZU

SPISANA Z OKAZJI 50-LECIA JEGO ISTNIENIA

 
10 marca 1946 r. w trosce o dzieci, które nie miały jeszcze 7 lat i nie uczęszczały do szkoły, otwarto pierwsze w Pogórzu przedszkole. Kierowniczką mianowana zo­stała Anna Szajterówna, która z Wilibald Siwek prowadziła zajęcia w jednym z po­mieszczeń na parterze szkoły podstawowej. Jej następczynią była Pani Helena Białkowska która swoją funkcję kierowniczki i nauczycielki sprawowała do końca sierpnia 1955 r.

 

Pierwsze lata powojenne były latami bardzo ciężkimi. Przedszkole nie posiadało odpowiedniego sprzętu, zabawek, a nawet ogrodu. Było placówką jedno oddziałową uczęszczały do niej dzieci od lat trzech do siedmiu. Grupa liczyła średnio 30 dzieci.

 

Rodzice dzieci sami oferowali swoją pomoc. Organizowano prace społeczne: malowano podłogi, wykonywano potrzebny sprzęt np: tablice, piaskownice. Pierwsze Komitety Rodzicielskie działały bardzo prężnie, aby dzieciom w przedszkolu było dobrze. Do sierpnia 1955 r. Komitet Rodzicielski, którym kierowała Anna Bijok za­ instalował zakupione dla przedszkola radio Pionier. Szczególną uwagę zwracano zawsze na czystość i higienę dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

We wrześniu 1955 r. kierowniczką przedszkola została mianowana Pani Maria Kałuża - Krasoń, która swoją funkcję pełniła do sierpnia 1971 r. Lata te przyniosły dalsze polepszenie warunków bytowych przedszkola. Przewodniczącym Komitetu Ro­dzicielskiego był Jan Szostok. Ze sprawozdań Komitetu wynika, iż rodzice w dal­szym ciągu chętnie przystępowali do prac na rzecz przedszkola. Prócz remontowania mebli, sprzętu, urządzano choinkę noworoczną z prezentami dla wszystkich maluchów, dzień dziecka. Placówka nadal pozostawała jedno-oddziałową czynną 5 godzin dziennie. Nad­zór pedagogiczny nad nią sprawowało Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - In­spektorat Oświaty w Cieszynie. Ze względu na ciasnotę (jedna sala) w roku 1957 przystąpiono do budowy nowego przedszkola w Domu Gromadzkim. Większość prac przy budowie wykonywali w czynie społecznym rodzice przedszkolaków oraz miesz­kańcy Pogórza. Koszt przedszkola przewyższał kwoty jakie Prezydium Powiatowej Rady Narodo­wej mogło przeznaczyć na jego budowę, dlatego Komitet Rodzicielski organizował zabawy karnawałowe, festyny z których dochód przeznaczono na dokończenie i wy­posażenie budującego się obiektu. W archiwum przedszkola znajduje się prelimenarz kosztów (z 1961 r.) na roboty wykończeniowe dla Przedszkola w Pogórzu wykonany przez Floriana Steca. Ogółem kwota opiewała na 223 167 zł.

 

Wśród aktywnych działaczy pracujących na rzecz przedszkola należy wymienić: Franciszka Strządałę, Alojzego Kanafka - pełnił w tym okresie funkcję przewodni­czącego Komitetu Rodzicielskiego, Józefa Kocmana.
Rok 1963 - grupa przedszkolna na wycieczce w Wesołym Miasteczku w Chorzowie

 

W kronice przedszkolnej zanotowano:

Z okazji 25-lecia PRL, 50-rocznicy Rewolucji Październikowej i obchodów 1-Majowych oddano do użytku w dniu 27.04.1967 r. Państwowe Przedszkole w Pogó­rzu. Ilość miejsc wg orzeczenia wynosiła 25. Jednak spora część matek przyjmowała się do pracy, toteż liczba dzieci przyjmowanych była wyższa, wg znajdujących się w archiwum dzienników wynosiła ok 30. Od 1 września 1971 r. na stanowisko kie­rowniczki przedszkola powołano Martę Rakus, która swoją funkcję pełniła do grud­nia 1986 r.

 

W 1974 roku placówki oświatowe przeszły pod nadzór Zbiorczych Szkół Gmin­nych. Staraniem kierowniczki Marty Rakus przedszkole stało się placówką 9-godzinną z podziałem na dzieci korzystające z dwóch posiłków oraz dzieci korzystające z trzech posiłków. Zakupiono leżaki, by dzieci mogły skorzystać z poobiedniego odpoczynku.

 

Gdy przedszkole przekształciło się w placówkę 9-godzinną nauczycielką od 1972-1975 była Irena Kapuścińska - Sikora, a od września 1975 do 30 czerwca 1984, roku Małgorzata Lubos. W dalszym ciągu wyposażano przedszkole w zabawki i sprzęt. W 1980 roku doprowadzono pod budynek gaz ziemny.

 

Z dniem 1 stycznia 1987 r. powołano na stanowisko dyrektora Przedszkola w Po­górzu Genowefę Mika, która funkcję tę pełni do chwili obecnej.

 

Lata 1980-1990 to okres remontowania przedszkola: odnawiania podłóg, zainsta­lowania telefonu, doprowadzenia do budynku gazu. Dzięki pomocy Komitetu Wodo­ ciągowego doprowadzono do przedszkola wodę miejską. Gdy przedszkola „przeszły" pod nadzór administracyjny Samorządu Terytorialnego w Skoczowie po górska placówka stała się dwuoddziałową. Grupa 3-5 latków zajmuje lokale przedszkola, natomiast dzieci 6-letnie dzięki gościnności Księdza Proboszcza Stanisława Gawlasa zajmują jedną z sal w Domu Katechetycznym przy Parafu NMP Królowej Polski w
Po­górzu. Obecnie uczęszcza do przedszkola 40 dzieci. Opiekę wychowawczą sprawują: Renata Górecka, Agata Krząszcz, katechezę prowadzi Anna Ficoń, pracownika­ mi administracyjno-obsługowymi są: Krystyna Żywczok, Maria Heczko, Anna Ko­ziołek.

 

Wśród przedstawionej historii nie można pominąć zasług jednej z pracownic przed­szkola. Jest nią Małgorzata Kowala, która na stanowisku kucharki przedszkola prze­ pracowała prawie 50 lat, od początku powstania przedszkola do 15 sierpnia 1995 r.

Do przedszkola w Pogórzu uczęszcza obecnie trzecie pokolenie Pogórzan.

Kalendarium pochodzi z „Kalendarza Miłośników Skoczowa” 1997, udostępnionego dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.