Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wydarzenia roku 2009
Dział:

Wydarzenia roku 2009
Styczeń
1 stycznia — grupa strażaków sko-
czowskiej OSP przywitała Nowy Rok
W południe w nurtach rzeki Wisły.
Zanurzeni do połowy w wodzie, w ska-
fandrach, wypili szampana i złożyli so-
bie życzenia.

4 stycznia — W Miejskim Domu
Kultury W Skoczowie odbył się koncert
,,Świąteczne nastroje”. Wystąpili mło-
dzi laureaci grudniowego Przeglądu
Kolęd i Pastorałek dzieci szkół i przed-
szkoli gminy Skoczów.

5 stycznia — około godz. 19 w budyn-
ku mieszkalnym W Pogórzu wybuchł
pożar. Spaliła się część dachu oraz dwa
pomieszczenia na poddaszu. Ogień ga-
siły jednostki strażackie ze Skoczowa,
Pierśćca i Ustronia.

8 stycznia — odbyło się noworocz-
ne spotkanie Zarządu Towarzystwa
Miłośników Skoczowa z udziałem
członka Zarządu Powiatu, Jerzego
Malika.

10 stycznia — zlikwidowane zosta-
ły kolejowe przewozy pasażerskie na
linii Bielsko-Biała — Cieszyn przez
Skoczów, ograniczono także ruch pocią-
gów relacji Katowice — Wisła. W sumie
spółka PKP "Przewozy Regionalne"
zlikwidowała 58 lokalnych połączeń.

11 stycznia — w kolejnym, XVII
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy W Skoczowie koncertowała
czeska grupa ,,Elvis Presley Revival
Band”. Tym razem Orkiestra grała dla
noworodków. W gminie skoczowskiej
zebrano 37.629 zł., złote precjoza oraz
walutę obcą.

18 stycznia — W kościele NMP
Królowej Polski w Pogórzu odbył się
ekumeniczny koncert kolęd w Wykona-
niu zespołów ,,Tryt0n”, ,,Vocalis”, chó-
ru ,,Laudate Dominum” ze Skoczowa,
,,Magnicat” z Ogrodzonej i,,Wesołe
Nutki” Z Pogórza.

23 stycznia - przed obchodami 90
rocznicy bitwy polsko-czeskiej pod
Skoczowem, Halina Szotek wygłosiła
wykład na temat tamtych wydarzeń dla
młodzieży w Miejskim Domu Kultury
W Skoczowie.

24 stycznia — pod hasłem ,,Powrót do
tradycji” W remizie OSP w Ochabach
wystawiono spektakl ukazujący dawny
sposób domowego wypieku chleba pt.
,,Od ziarenka do bochenka”, połączony
z degustacją chleba i innych wypieków.
Imprezę uświetnił występ młodzieży
szkolnej i dorosłych oraz koncert kapeli
,,Wałasii”.

31 stycznia - w 90 rocznicę bitwy
pod Skoczowem W Miejskim Domu
Kultury odbyła się konferencja popu-
larno-naukowa, podczas której prelek-
cje wygłosili: Halina Szotek, Grzegorz
Wnętrzak oraz Władysław Motyka.
W Teatrze Elektrycznym wyświetlono
film o Józefie Piłsudskim.

W styczniu mieszkańców Śląska
Cieszyńskiego zaatakował wirus grypy.
Liczba zachorowań wzrosła kilkakrot-
nie. W Skoczowie przychodnie lekarskie
przyjęły 250 chorych. W aptekach i przy-
chodnikach tworzyły się długie kolejki.

Pierwsza polowa miesiąca była po-
godna i mroźna z temperaturą od mi-
nus 5 do minus 10 stopni. W drugiej
części miesiąca więcej opadów śnie-
gu, a także deszczu, w dni bez opadów
przeważnie pochmurne, cieplej, do plus
7 stopni. W nocy poniżej zera.


Luty

4 lutego — W Teatrze Elektrycznym
W Skoczowie odbył się koncert charyta-
tywny ,,Pomagamy Zosi”, prowadzony
przez Pawła Pindora z kabaretu ,,Łowcy.B”.
Dochód przeznaczony został na le-
czenie 2-letniej autystycznej Zosi.

14 lutego — W skoczowskiej Galerii
Miejskiej Artadres otwarto wystawę
fotograficzną Wojciecha Wandzla pt.
,,Skoczów i nie tylko”. Artysta jest miesz-
kańcem Skoczowa, fotografem, podróż-
nikiem, wspinaczem wysokogórskim.
Zdjęcia publikuje w kraju i zagranicą.

16 lutego — po raz pierwszy w histo-
rii miasta, W skoczowskim ratuszu od-
były się wybory Młodzieżowej Rady
Miejskiej. Radę otworzą gimnazjaliści
i uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych. Przewodniczącym został Marcin
Szklarz, a wiceprzewodniczącą Marta
Kulisz.

16 lutego — wskutek wadliwej
instalacji gazowej w łazienko-
wym piecyku w Wiślicy doszło do
zatrucia właścicielki mieszkania
ijej czworo dzieci. Odwiezione
do szpitala w Cieszynie zostały
uratowane.

20 - 21 lutego — na linii kolejo-
wej ze Skoczowa do Pierśćca, na
Dolnym Borze, nieznani spraw-
cy ukradli kilkaset metrów linii
trakcyjnej. Do czasu naprawy
pociągi do Katowic zmuszone
były kursować objazdem przez
Bielsko-Biała.

26 lutego — po raz pierwszy
w tym roku, po dwumiesięcz-
nej przerwie obradowała Rada
Miejska w Skoczowie. Radni
oglądali podczas sesji m. in. film
zarejestrowany na - niedawno
zainstalowanym — monitoringu
miejskim.

28 lutego — W remizie OSP
w Ochabach odbył się gminny etap
ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega po-
żarom”. Uczestniczyli w nim uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych gminy Skoczów.
Największą, wiedzą wykazali sic ucznio-
wie z Pierśćca. i Ochab.

W lutym pagoda była dość zróż-
nicowana. W pierwszej dekadzie dni
pochmurno z opadami deszczu z tem-
peraturami dodatnimi od 2 do 7 i 10
stopni. W następne dni deszcz ze śnie-
giem czasem obfity. W połowie
miesiąca mroźno, do minus 12 Stopni,
lecz w dzień przeważnie mróz niewielki.
Ostatnia dekada na przemian tempera-
tury dodatnie i ujemne, dni pochmurne
i pogodne.

Marzec

1 marca — przywrócono kursowanie
pociągów na trasie Wisła - Katowice we
wczesnych godzinach rannych i wracają
cych do Skoczowa 0 godz. 19.25.

4 marca — w Skoczowie na ul. Za-
wiśle zapalił się budynek komunalny,
w którym spłonęło jedno mieszkanie.
Pożar gasiły trzy jednostki strażackie ze
Skoczowa oraz jedna Z Cieszyna.


4 marca — w sali widowiskowej
Miejskiego Domu Kultury odbyło się
uroczyste posiedzenie Gminnej Rady
Sportu. 19 zawodników i dwóch tre-
nerów odebrało nagrody pieniężne za
wybitne osiągnięcia sportowe w 2008 r.
Uroczystość uświetniły występy zespo-
łów sportowo-tanecznych.

15 marca — Chrześcijańska Służba
Charytatywna zorganizowała w Sko-
czowie koncert na rzecz 6—letniej Gabrysi
chorej na cukrzycę, atopowe zapale-
nie skóry i astmę. Wystąpił Grzegorz
Montel i Marek Bojda w zespole Gitar
Duo oraz grupa bluesowo-rockowa
,,Krzak”. Koncert odbył się W Miejskim
Domu Kultury.


25 marca — Koło Gospodyń Wiejskich
w Wiślicy uroczyście podsumowało
3-miesięczny kurs kulinarny. W Domu
Ludowym zebrało się 40 uczestniczek
kursu, które przygotowały ponad 50
różnych potraw. Sołtys Jan Zabłocki
wręczył 23 paniom certyfikaty ukończe-
nia kursu.

30 marca — W 10 rocznicę oddania
do użytku Miejskiej Kotłowni Gazowej
odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie
Wspólników Spółki Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
,,Ciepło”. Wzięła w nim udział bur-
mistrz Janina Żagan reprezentu-
jąca jedynego udziałowca — gminę
Skoczów.


31 marca — w Skoczowie na ul.
Wiślańskiej Straż Miejska przeprowa-
dziła kontrolę natężenia ruchu drogo-
wego. Od godz. 10.30 do 14 przejechało
ulicą 1625 samochodów, co wskazuje,
Ze jest to najruchliwsza ulica. Kontrola
została powtórzona 2 kwietnia.

Marzec - W ciągu miesiąca skoczow-
ska policja interweniowała 372 razy
w różnych sytuacjach, czyli przecięt-
nie 12 razy dziennie. Odnotowano 26
przestępstw.


Kwiecień

1 - 6 kwietnia parafia ewangelic-
ko-augsburska i Kościół Wolnych
Chrześcijan w Skoczowie zorganizo-
wały w Miejskim Domu Kultury wie-
czory ewangelizacyjne ,,Pr0 Christ”.

3 kwietnia — odbył się w Skoczowie
XIV Konkurs pn. ,,Czy znasz swo-
je miasto — gminę?” dla młodzieży
szkół gminy Skoczów. Organizatorem
był Zarząd Towarzystwa Miłośników
Skoczowa. Konkurs przeprowadzili
Małgorzata Orawska i Grzegorz Greń
W salach Liceum Ogólnokształcącego.

7 kwietnia — w MDK w Skoczowie
zorganizowano uroczyste spotkanie
par obchodzących jubileusz 50-le-
cia małżeństwa. 32 pary uhonorowa-
ne zostały Medalem ,,Za długoletnie
pożycie małżeńskie”, które wręczyła
burmistrz Janina Żagan. Życzenia ju-
bilatom złożył również przewodniczqcy
Rady Miejskiej Andrzej Bacza.
I0 kwietnia – z okazji Wielkiego
Piątku po raz kolejny degustowa-
no w Skoczowie tatarczówkę. Wzięli
W niej udział przedstawiciele produ-
centa — firmy TOORANK, Urzędu
Miejskiego, Zarządu TMS oraz dyrek-
tor Miejskiego Domu Kultury Robert
Orawski.

10 - 11 kwietnia — tradycyjny
,,Pochód Z Judoszym” przeszedł przez
rynek i ulice Skoczowa. Jak co roku
pochód zorganizowały TMS, OSP
i MDK.
12 - 13 kwietnia — Święta Wielka-
nocne pogodne z przejściowymi sła-
bymi zachmurzeniami, nieco chłodne,
ok. 16 stopni W dzień 15 stopni nocą.
W pierwsze święto słaby Wiatr.

16 kwietnia — Ehrenfried Brandts,
mieszkający w Niemczech autor książki
0 losach Stadniny Koni W Drogomyślu
W czasie okupacji 1939-1945 pt.
,,Z końmi między frontami”, spotkał
się z mieszkańcami gminy Skoczów na
promocji swojej publikacji W miejskiej
galerii Artadres.

18 kwietnia — 142 uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych wzięło udział w po-
wiatowych biegach przełajowych na
obiektach sportowych LKS W Pogórzu,
na dystansach od 100 do 2000 metrów.
Zwyciężców udekorował prezes LKS
Emil Borecki.

19 kwietnia — podczas akcji ratowni-
czej W Ochabach zmarł nagle za kierow-
nicą samochodu strażackiego naczelnik
skoczowskiej OSP Bogdan Kowalczyk
(lat 48). Strażacy skoczowscy jechali do
pożaru trawy W Kiczycach i Ochabach,
gdy przejeżdżając koko ochabskiej
remizy kierujący wozem strażackim
B. Kowalczyk dostał ataku serca, a sa-
mochód wpadł na pobocze.

19 kwietnia — około godz. 21 spaliło
się w Ochabach gospodarcze pomiesz-
czenie, w którym Zmagazynowane było
siano i słoma. Był to drugi pożar w tym
dniu w Ochabach. W ciągu dnia paliła
się trawa na wiślańskich wałach.

19 kwietnia — na dworcu PKP
w Skoczowie ok. godziny 14. dwóch
bezdomnych pobiło dotkliwie miesz-
kańca Godziszowa i skradło mu róż-
ne przedmioty oraz gotówkę o łącznej
wartości 370 zł. Sprawcy zostali ujęci.

23 kwietnia — W Skoczowie odbył
się manifestacyjny pogrzeb Bogdana
Kowalczyka, naczelnika skoczow-
sekcji OSP. Celebrę i nabożeństwo
pogrzebowe prowadził ks. Henryk
Kuczob, rzymsko—katolicki kapelan
wojewódzki straży pożarnych, z udzia-
łem ks. Alojzego Zubra, proboszcza
parafii 55. Piotra i Pawła, ks. Adama
Podżorskiego, proboszcza parafii
ewangelickiej, ks. Adama Glacjara,
Ewangelickiego duszpasterza i ks.
Marcina Wróbla, który wygłosił homi-
lię. Wzięły udział liczne delegacje stra-
ży pożarnych ze sztandarami i tłumnie
zebrana społeczność
.
23 kwietnia - policjanci zatrzymali
w Pierśćcu 34-letniego pijanego kic-
rowcę fiata 126 p, który miał we krwi
3,45 promila alkoholu, co było jednym
z niechlubnych rekordów w powiecie
cieszyńskim.

25 kwietnia — po ulicy Katowickiej
w Skoczowie biegała świnia, która ucie-
kła z transportu. Potrzebna była inter-
wencja policjantów.

30 kwietnia — na sesji Rady Miejskiej
Skoczowa, p0 burzliwej dyskusji, za-
tatwierdzono sprawozdanie z wykonania
budżetu za rok 2008 i udzielono abso-
lutorium dla burmistrza. Spór toczył się
m. in. o niewykorzystanie 3 mln. zł na
planowaną budowę budynku komunal-
nego.

Kwiecień — wskutek wypalania traw
i trwałej suszy strażacy wyjechali do
gaszenia zarzewi ognia, zwłaszcza na
walach przywiślanych. W dniach przed-
świątecznych strażacy ze Skoczowa,
Pogórza, Ochab i Kiczyc sześciokrotnie
gasili ogień, również W Wielką Sobotę.
Takie w okresie po świętach strażacy
interweniowali na wałach rzecznych
w Ochabach i Kiczycach, kiedy to zginął
naczelnik skoczowskiej OSP.


Maj

1 maja — z okazji Święta Pracy socjal-
demokraci skoczowscy, przedstawiciele
związków zawodowych i sympatycy le-
wicy z udziałem zaproszonej burmistrz
Skoczowa Janiny Żagan złożyli kwiaty
pod pomnikiem ,,Poległym za Polskość
Śląska”. Wystąpienie okolicznościo-
we wygłosił Krystian Mróz, szef koła
SLD. Z kolei uczestnicy spotkali się
na majówce w restauracji ,,Nowa” na
Kępie. W imprezie gościli Arkadiusz
Trzaskalik kandydat do Parlamentu
Europejskiego i A1fred Brudny, radny
sejmiku wojewódzkiego, przewodniczą-
cy Rady Powiatu SLD.

2 maja — skoczowskie kolo Polskiego
Związku Wędkarskiego urządziło
otwarcie sezonu karpiowego na Starej
Żwirowni w Ochabach. 64 wędkarzy
stanęło do zawodów wędkarskich. Były
nagrody dla zwyciężców, grochówka,
golonka i loteria fantowa. Dopisała
piękna, słoneczna pogoda.

3 maja — w Święto Konstytucji odby—
ło się nabożeństwo w intencji Ojczyzny
w kościele p.w. Piotra i Pawła
w Skoczowie. Następnie pochód
z udziałem straży pożarnej, przedsta-
wicieli organizacji społecznych, władz
miejskich oraz mieszkańców przema-
szerowal pod pomnik ,,Poległym za
Polskość Śląska”, gdzie złożono Wińe
i kwiaty.

15 maja — Spółdzielnia Mieszka-
niowa ,,Wspólnota” obchodziła 50-le-
cie istnienia. Uroczystość jubileuszowa
Odbyła się W Miejskim Domu Kultury.
Wśród gości byli m.in. Janina Żagan,
burmistrz Skoczowa, Piotr Rucki, Wi-
ceburmistrz i radna Dagmara Raszka.
Spółdzielcy i pracownicy uhonorowani
zostali odznakami ,,Zasłużony działacz
Ruchu Spółdzielczego” oraz listami
uznaniowymi.

15 — 17 maja — na kampingu
w Ochabach odbył się ogólnopolski zlot
caravaningowy ,,Ochaby 2009”. Program
obejmował konkursy, zabawy taneczne
przy ognisku, występy zespołów arty-
stycznych, pogadanki funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji, turniej
siatkówki i inne. Organizatorem był
Klub Motorowy Górników ,,Jarząbek”.

17 maja — koncertem rodzin-
nym w kościele ewangelickim św.
Trójcy w Skoczowie rozpoczął się
XIV Festiwal Panorama Sztuki
Chrześcijańskiej ,,Musica Sacra”, trwa-
jacy do 22 maja. W Koncercie inaugu-
racyjnym wystąpiły Krakowski zespół
kameralny oraz Teresa Kaban i Henryk
Błażej, którzy wykonali utwory Bacha
iMende1ssohna. W finałowym koncer-
cie w kościele Piotra i Pawła wystąpił
zespół Cambieta Z Wiednia.

22 maja — w Miejskim Domu
Kultury odbyto się spotkanie członków
Towarzystwa Miłośników Skoczowa
oraz autorów Kalendarza Miłośników
Skoczowa. Dyskusji przewodniczyli
Karol Kajzer Małgorzata Orawska, re-
daktor naczelny. Omówiono koncepcje
i propozycje nowej edycji kalendarza.

23 maja — kolejny sezon turystyczny
zainaugurowali członkowie Skoczow-
skiego koła PTTK. Około 50 osób
spotkało się na Szczycie Kamiennego
w Wiśle na tradycyjnym smażeniu ja-
jecznicy.

24 maja - X Otwarte Mistrzostwa
Ziemi Cieszyńskiej W Siatkówce
Plażowej odbyły się na boisku Zespołu
Szkół Zawodowych W Skoczowie. Na
zakończenie bawiono się na rodzinnym
festynie sportowo rekreacyjnym.

24 i 25 maja — w Ochabach odbyły
się zawody konne w skokach o puchar
Starosty Powiatu Cieszyńskiego.

25 maja — miejska galeryjka Artadres
świętowała drugą rocznicę działalno-
ści. Osobom współpracującym z galerią,
wręczono nagrody. Otrzymali je: Halina
Szotek, Renata Bonczar, Jan Chmiel,
Wojciech Wandzel. Ośrodek Artadres
prowadzą Ewa Bojda, Dorota Noszka
i Julia Raszka.

27 maja - Anna Car z Pierśćca ob-
chodziła 100 rocznicę urodzin. List
gratulacyjny jubilatce złożyła Janina
Żagan, burmistrz Skoczowa.
30 maja — na stacji kolejowej
W Skoczowie, W drodze do Bielska-
Białej zatrzymał się na kilkanaście mi-
nut pociąg papieski, witany przez licznie
zebranych skoczowian, poczty sztanda-
rowe, policję, straż miejską, OSP oraz
wladzę miasta.

30 — 31 maja — w Ochabach przygo-
towano dwudniową majówkę z wieloma
atrakcjami, w tym zawodami papajów,
czyli ciągników własnej konstrukcji.
Z powodu zlej pogody imprezę przenie-
siono na następny tydzień. Urządzono
jedynie próbę generalną z papajami.
Mimo to obecni — choć z okrojonym pro-
gramem — bawili się nieźle.


Czerwiec

1 czerwca — Miejski Dom Kultury Zor-
ganizował festyn na Dzień Dziecka, po-
łączony z ?nałem Ogólnopolskich Dni
Kultury Ratownictwa i Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego. Przez miasto prze-
szedł korowód dzieci i młodzieży szkol-
nej; na Górnym Borze odbyły się zawody
z wiedzy o przepisach ruchu drogowego,
konkurencje strażackie oraz festyn dzie-
cięcy.


1 czerwca — w kościele św. Trójcy
nastąpiła ordynacja pochodzącego
z Działdowa Eneasza Kowalskiego na
duchownego ewangelicko-augsburskie-
go W Polsce. Ks. E. Kowalski mianowany
został wikariuszem parafii w Skoczowie.

2 czerwca - Jacek Pieter, syn pro-
fesora Józefa Pietra (1904—1989), wy-
stąpł na konferencji prasowej W sko-
czowskim ratuszu Z promocją postaci
wybitnego uczonego w związku z pro-
pozycją nadania imienia Józefa Pietra
Uniwersytetowi Śląskiemu. Józef
Pieter urodził się w Ochabach.
3/4 czerwca — na szlaku kolejowym
linii Skoczów — Pierściec — Zaborze
skradziono 1500 m przewodów. 4
czerwca pociągi z Katowic do Wisły
jeździły objazdem przez Bielsko-
Białą.

5 czerwca — W galerii miejskiej
Artadres w Skoczowie obradowa-
ło Walne Zebranie Sprawozdawcze
Towarzystwa Miłośników Skoczowa.
Sprawozdanie Zarządu złóż wice-
prezes Towarzystwa Karol Kajzer, ?-
nansowe Apolonia Kołatek, a komisji
rewizyjnej Janusz Badura. W związku
z wcześniejszą rezygnacją z zarządu
Roberta Orawskiego, w skład zarzą-
du wybrany został Ryszard Blattan.
W zebraniu uczestniczył burmistrz
Janina Żagan.5 czerwca — skoczowska garbarnia
obchodziła 150-lecie istnienia. Zakład
zwiedziło 80 emerytów, dawnych pra-
cowników.

6 czerwca — kandydat do Parlamentu
Europejskiego Jerzy Buzek złożył wizy-
tę w ratuszu w Skoczowie, gdzie spotkał
się z burmistrzami oraz radnym woje-
wódzkim Karolem Węglarzy.

6 czerwca — w Ochabach odbyły się III
zawody Papajów, ciągników rolniczych
własnej konstrukcji. Wystartowało 16 za-
wodników z Ochab, Kiczyc, Drogomyśa,
Grodźca i Wieszcząt. Współzawodniczyli
takie rajdowcy na quadach. Impreza za-
kończyła się festynem.

7 czerwca — w kraju odbywały się
wybory do Parlamentu Europejskiego.
Frekwencja wyniosła ok. 25 proc.
uprawnionych. W Skoczowie 25.6
proc. Największą liczbę głosów otrzy-
mali Jerzy Buzek i Jan Olbrycht, obaj
z Platformy Obywatelskiej. Poza nimi
z okręgu śląskiego wybrani zostali
Małgorzata Handzlik (PO), Bogdan
Marcinkiewicz (PO), Marek Migalski
(PiS), Adam Gierek (SLD).

7 czerwca — W Skoczowie odby-
wały się uroczystości odpustowe św.
Jana Sarkandra. Nabożeństwo cele-
brował ks. biskup ordynariusz diecezji
bielsko-żywieckiej Tadeusz Rakoczy
z udziałem biskupa pomocniczego
Janusza Zimniaka. Z kościoła Piotra
i Pawia przeszła tradycyjnie procesja na
Kaplicówkę.

12 -14 czerwca — odbywały się 42
Dni Skoczowa. Imprezy rozpoczęli
członkowie Bractwa Kurkowskiego sal-
wą honorową z repliki dawnej armaty.
W programie były występy zespołów
MDK, konkurs w rzucaniu beretem,
na rynku w sobotę wieczorem wystąpi-
li ,,Skaldowie”, zaś W niedzielę; ,,Śląska
Grupa Bluesowa”. W sobotę, 13 czerw-
ca, nad miastem przeszła burza, która
nie przeszkodziła imprezie.

20 czerwca — przy deszczowej po-
godzie odbywały się biegi XXI Crossu
Świętojańskiego W Pogórzu. D0 bie-
gów stanęło 67 zawodników, W tym 12
Kobiet. Tradycyjnie startowały również
dzieci szkolne i przedszkolaki.

24 czerwca — ob?te deszcze i nawał-
nice, zwłaszcza w rejonie Czechowic-
Dziedzic i Bielska-Białej. W cie-
szyńskim padało mniej. Jedynie
w Harbutowicach woda wystąpiła Z po-
toku i zalała podwórka dwóch pobli-
skich domów.

27 czerwca
— na boisku sporto-
wym w Pogórzu rozegrano kolejne
zawody strażackie gminy Skoczów. Nie
startowała OSP Wilamowice, która za-
wiesiła działalność bojową. Najlepsze
w zawodach okazały się jednostki OSP
Bładnice, zakładowa Skotan i Pogórze.

28 czerwca — ulewny deszcz spowo-
dował zalanie Ogródków w Skoczowie
Przy ulicy Cieszyńskiej. Zagrożone pod-
topieniem były niektóre posesje oraz
Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu.
Wszędzie interweniowała straż pożarna.

30 czerwca – zakończył się pierw-
szy rok akademicki skoczowskiego
Uniwersytetu III Wieku. W Miejskim
Domu Kultury wykład finałowy Wygłosi-
ła Małgorzata Kiereś dyrektor Muzeum
Beskidzkiego w Wiśle.


LIPIEC


4 lipca
— Wiślica była gospodarzem
VIII Spartakiady Spotowo-Rekreacyjnej
Sołectw Gminy Skoczów. Rozegrano 10
różnych konkurencji. We współzawod-
nictwie zwyciężyła reprezentacja Wiślicy
przed Harbutowicami i Kiczycami.

4 lipca - 2 okazji 150-lecia sko-
czowskiej garbarni, W ,,Gajówce”
w Bładnicach odbył się piknik pracow-
ników firmy. Gośćmi byli m.in. Janina
Żagan, burmistrz Skoczowa, Andrzej
Bacza, przewodniczący Rady Miejskiej
ii Halina Szotek, która wygłosiła prelek-
cję o historii garbarstwa w Skoczowie.

4 — 5 lipca — na terenie skoczow-
skiej gminy odbywało się VIII Forum
Rolnicze Ziemi Cieszyńskiej. Forum
dyskusyjne miało miejsce w Biurze
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa w Międzyświeciu.
W drugim dniu Wystawa rolnicza zwie-
rząt domowych, prezentacje twórczości
ludowej, Występy artystyczne i inne od-
były się w środku sportów Konnych
W Ochabach.

12 — 18 lipca — IV Lipowe Dni ob-
chodziło sołectwo Harbutowice. W tym
roku imprezę połączono z 60-leciem
Koła Gospodyń Wiejskich. W inaugura-
cyjnym festynie wzięła udział m.in. bur-
mistrz Skoczowa Janina Żagan.

23 lipca — rekordowa temperaturę
lata: 37 stopni Celsjusza w cieniu, zano-
towano w Skoczowie. Upały utrzymywa-
ły się od kilku dni. W dniach od 15 do 17
lipca było powyżej 35 st. C. Od 18 do 22
lipca temperatury zmienne pomiędzy 25
a 32 stopnie.

24 - 25 lipca — z powodu nagłych,
obfitych opadów deszczu Wojewo-
da Ślaski wprowadził -pogotowie po-
wodziowe w powiecie cieszyńskim.
Burze, wichury i ulewne deszcze rozpo-
częły się 23 lipca na obszarach Dolnego
Śląska, Wielkopolski i Mazowsza.

25 — 26 lipca - W Skoczowie odbył
się Międzynarodowy Festiwal Kuchni
Zbójnickiej. W pierwszym dniu do kon-
kursu kulinarnego stanęło 9 drużyn
kucharskich z Polski, Czech, Węgier
i Ukrainy. W niedzielę na rynku przy-
gotowano zbójnicki gulasz dla ponad ty-
siąca osób. Nagrody wręczyła burmistrz
Janina Żagan.


Sierpień

1 — 5 sierpnia — skoczowscy stra-
żacy kilkakrotnie likwidowali gniaz-
da od iszerszeni w Bładnicach,
Harbutowicach i Skoczowie. Wskutek
upałów owady te dawały się mieszkań-
com szczególnie we znaki.

5 sierpnia — 19-letni mężczyzna re-
montujący komin ciepłowni w Skoczowie
spadł na ziemię z wysokości 33 metrów.
Upadek przeżył i odwieziony został
w ciężkim stanie do szpitala.

9 sierpnia — w niedzielne popołu-
dnie na Kaplicówce zabrało się ok. 500
osób na rodzinnym pikniku bezalkoho-
lowym Skoczowskiego Stowarzyszenia
Abstynentów Klubu ,,Jonasz”. Gościem
imprezy była burmistrz Janina Żagan.

10 sierpnia — odbyła się tradycyj-
na pielgrzymka wiernych ze Skoczowa
oraz Pogórza do zabytkowego kościoła
św. Wawrzyńca W Bielowicku.

10 sierpnia — W godzinach wieczor-
nych na skoczowskim rynku nietrzeźwy
mężczyzna urządził sobie kąpiel w ba-
sesnie z fontanną. Policja odwiozła ama-
tora kąpieli do izby wytrzeźwień.

15 sierpnia — Ludowy Klub Sportowy
Błękitni w Pierśćcu obchodził 60-le-
cie istnienia. Rozegrany został mecz
ligowy z Polifarbem Cieszyn, po
czym odbyło się uroczyste spotkanie
z udziałem wiceburmistrza Skoczowa
Piotra Ruckiego oraz przedstawicieli
Śląskiego i Beskidzkiego Okręgu Piłki
Nożnej i Podokręgu Skoczów.

15 sierpnia
— w Skoczowie na ul.
Katowickiej w rejonie stacji i benzynowej
doszło do zderzenia czterech samocho-
dów. Dwie osoby odwieziono do szpi-
tala, gdzie zostały opatrzone. Wszyscy
kierujący byli trzeźwi.

23 sierpnia - w Ochabach bawiono
się na kolejnej biesiadzie sportowo-
rekreacyjnej. Rozegrany został mecz
ekumeniczny piłki nożnej między para-
fami katolicką w Ochabach i ewange-
licką w Drogomyślu. W części biesiad-
nej wystąpili Jan Chmiel, gawędziarz
i poeta. KGW urządziło warsztaty wy-
platania wieńców dożynkowych.

27 sierpnia — Andrzej Bacza został
odwołany ze stanowiska przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Skoczowie.
Wniosek zgłosiła na sesji 6 lipca grupa
ośmiu radnych.

29 sierpnia - najlepszym sportowcom 
powiatu cieszyńskiego wręczone
zostały nagrody. Ze Skoczowa nagrodę
finansową powiatu otrzymała Skibobist-
Ka Monika Mallik. Wyróżnieni zostali
Martyna Cyganek i Adrian Kreiss.

30 sierpnia — po raz 20 w Kiczycach
odbyły się dożynki. Udział wzięła bur-
mistrz Skoczowa Janina Żagan.

31 sierpnia – W 14 rocznicę śmierci
artysty plastyka Edwarda Biszorskiego
przy jego grobie spotkali się członko-
wie koła jego imienia, członkowie TMS
oraz przyjaciele. Zapalono znicze i złożo-
ono kwiaty. W spotkaniu wzięła udział
Burmistrz Skoczowa Jzinina Żagan.


Wrzesień

1 września — w Ośrodku Sportów
Konnych w Ochabach odbywały się
XXXII Otwarte Mistrzostwa Polski
Południowej w skokach przez prze-
szkody.

5 września - W Skoczowie odbyły się
I Gminne Dożynki. W korowodzie za-
prezentowały się sołectwa, koła gospo-
dyń wiejskich, strażacy i myśliwi. Na
rynku otwarcia uroczystości dokona-
ła burmistrz Janina Żagan. Wystąpiły
m.in. dziecięce zespoły regionalne, soli-
ści Zespołu Pieśni i Tańca ,,Śląsk” oraz
,,Genowefa Pigwa”. Starostami doży-
nek byli Marzena i Wiesław Konieczni
z Międzyświecia.

5 września Stowarzyszenie ,,Wspól-
nota dla Skoczowa” zorganizowało II
Skoczowski Rodzinny Rajd Rowerowy.

13 września — ponad 200 osób zebra-
to się na Starym Groniu w Brennej na
58 Pieczeniu Barana na rożnie orga-
nizowanym co roku przez skoczowskie
kolo PTTK.

13 września - W Ochabach odbył się
II Rodzinny Rajd Rowerowy Szlakiem
Zabytków. Organizatorem imprezy były
Rada Sołecka, OSP oraz ATS Branko
Ochaby.

14 września - z udziałem burmistrz
Janiny Żagan, przy dość słabej fre-
kwencji, obradowało wiejskie zebra-
nie w Ochabach, inaugurujące cykl
zebrań w sołectwach gminy Skoczów.
Prowadzący zebranie sołtys Maciej
Bieniek omówił bieżące wydarzenia we
wsi, zaś głównym tematem była realiza-
cja budżetu, a głównie problemy jakości
dróg.

19 - 20 września — Skoczów świę-
tował VII Regionalne Dni Rybactwa.
Imprezę otworzyła burmistrz Janina
Żagan, obecni byli starostowie cieszyń-
ski, bielski i pszczński oraz radni wo-
jewódzcy. Głównym punktem były IV
Mistrzostwa Europy w Przyrządzaniu
Potraw z Karpia. Zorganizowano Wy-
stawę rybacką, były występy zespołów
regionalnych.

26 września – z okazji 90-lecia po-
wstania chóru mieszanego ,,Gloria”
w kościele ewangelicko-ausburskim
św. Trójcy w Skoczowie odbył się kon-
cert jubileuszowy. Poza chórem jubila-
tem wystąpił chór z Niemiec oraz inne
zespoły wokalne.

Wrzesień - w ciągu trzech kwartałów
roku jednostki OSP gminy Skoczów
76 razy brały udział w różnych akcjach
ratowniczych, W tym 27 w gaszeniu po-
żarów. Najwięcej pożarów gasiła OSP
Skoczów 15, z kolei Ochaby 4, Pogórze
2, pozostałe jednostki po jednym. OSP
Wilamowice nie interweniowała wcale.


Październik

1 października- na sesji Rady
Miejskiej W Skoczowie wybrany został
nowy przewodniczący rady, którym zo-
stał Jan Króżołek, radny 2 Wiślicy.4 października – w Denver (USA)
zmarł urodzony w 1921 r. w Skoczowie
Eliezer Urbach. Z wybuchem II Woj-
ny światowej przedostał się do ZSRR,
gdzie wstąpił do wojska polskiego
gen. Andresa. Po wojnie mieszkał
w Izraelu, ostatecznie osiadł w Stanach
Zjednoczonych. Fundator obelisku upa-
miętniającego skoczowską synagogę.

10 października – 9 jednostek OSP
gminy Skoczów wzięło udział w ćwiecze-
niach gaszenia pożaru na Dolnym Borze
w Skoczowie.
11 października – po raz dziewiąty
celebrowano obchody Dnia Papieskiego
w Skoczowie. W kościele św. Piotra
i Pawła odprawiono mszę św. i in-
tencji kanonizacji Karola Wojtyły,
a Stowarzyszenie „Musica Sacra” przy-
gotowało bogaty program artystyczny
oraz filmy w Teatrze Elektrycznym.

14 października – spadł pierwszy
śnieg tej jesieni. Temperatura wynosiła
2 stopnie, w nocy ok. zera. Wiał słaby
chłodny wiatr.

14 października – W Ochabach
wmurowano akt erekcyjny w ścianę
budowanego przedszkola publicz-
nego. W uroczystości wzięli udział
Sławomir Kowalski, senator RP, Karol
Węglarzy, radny Sejmiku Śląskiego,
Czesław Gluza, starosta powiatowy.
Wmurowania dokonali Janina Żagan,
burmistrz Skoczowa i Maciej Bieniek,
sołtys Ochab.

15 października – W drugim dniu
opadów śniegu przez 6 godzin strażacy
usuwali połamane przez śnieg gałęzie
i konary drzew w Skoczowie, Górkach,
Ustroniu i Wiśle oraz zabezpieczali li-
nie energetyczne.

17 października – Miejski Dom
Kultury zainaugurował kolejny Rok
Kultury. Na uroczystym spotkaniu dy-
rektor MDK Robert Orawski podzię-
kował działaczom kultury i władzom
oraz przedstawił plan na kolejny sezon.
Imprezę uświetniły występy aktorów
Teatru w Bielsku-Białej.

17 — 18 października — do fontanny
na rynku trzech ,,dowcipnisiów” wlało
pianotwórczy szampon. Czyszczenie
urządzeń basenu trwało. Cały dzień
zdarzenie miało miejsce już po raz ko-
lejny.

24 października – w Miejskim Domu
Kultury odbyła się konferencja nauko-
wa pt. „Modernizm na peryferiach
-Skoczów, Górny Śląsk, Pomorze
1918 – 1939”. Obecna była inicjatorka
Monika Strauss oraz Andrzej Szczerski
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie. Konferencje otworzyła bur-
mistrz Janina Żagan.

29 października – Rada Miejska
w Skoczowie postanowiła zawrzeć
porozumienie z gminami Chybie,
Dębowiec, Goczałkowice Zdrój,
Strumień, Pawłowice i Zebrzydowice
o realizacji programu rozwoju rybo-
łówstwa i nadbrzeżnych obszarów ry-
backich 2007-2013.

29 października – 9 kapel rockowych
ze Skoczowa, Bielska-Białej, Jaworza,
Kęt i okolic wystąpiło na koncercie
w skoczowskim Teatrze Elektrycznym.
Wyróżnione zespoły wystąpiły w na-
stępnym dniu w niedzielnym koncercie
finałowym.


Listopad

9 listopada - na Forum Sołtysów
Województwa Śląskiego w Katowicach
wręczono nagrody laureatom konkur-
su „Piękna wieś województwa śląskie-
go”. Ochaby zdobyły II miejsce w kate-
gori na najlepszą stronę internetową.

10 listopada — Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” W Skoczowie
świętowała jubileusz 60-lecia istnienia.
Na uroczystym spotkaniu grupa pra-
cowników i działaczy uhonorowana zo-
stała odznakami ,,Zasłużony Działacz
Ruchu Spółdzielczego” i ,,Zasłużony
dla Spółdzielczości Samopomoc
Chłopska” oraz dyplomami.

11 listopada - obchody Święta
Niepodległości w Skoczowie rozpo-
częto uroczystą sesją Rady Miejskiej.
Pod pomnikiem „Poległym za Polskość
Śląska" delegacje złożyły wieńce
i kwiaty. Na rynku skoczowianie od-
śpiewali „Ojcowski Dom". W kościele
ewangelickim Św. Trójcy odbyło się
nabożeństwo ekumeniczne.

11 listopada - w Teatrze im. A.
Mickiewicza w Cieszynie odbyła się
uroczysta sesja Rad Gmin Ziemi
Cieszyńskiej, na której wręczono laury
„Cieszynianki". Ze Skoczowa Srebrną
Cieszyniankę otrzymała Urszula
Stefania Korzonek, pedagog i poetka.

12 listopada - w ratuszu odbyło się
spotkanie par obchodzących 50-lecie
pożycia małżeńskiego. Medale „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie" wręczyła
jubilatom burmistrz Janina Żagań.

14 listopada - w Miejskim Domu
Kultury odbył się jubileuszowy koncert
z okazji 20-lecia zespołu Batalion d'A-
mour. Zaśpiewała m.in. pierwsza woka-
listka Anna (Zachar) Blomberg, miesz-
kająca w Anglii.

21 listopada - skoczowski oddział
Polskiego Związku Hodowców Gołębi
dokonał podsumowania sezonu loto-
wego. Impreza odbyła się w restauracji
„Zacisze" w Harbutowicach. Mistrzem
hodowców został Arkadiusz Stach, który
otrzymał puchar burmistrza Skoczowa.

21 listopada - zespół żeński Vocalis,
działający przy parafii ewangelickiej
w Skoczowie obchodził 10-lecie istni-
nia. Z tej okazji odbył się uroczysty kon-
cert w kościele Św. Trójcy.

30 listopada - w rejonie skrzyżowania
ul. Wiślańskiej z Ustrońską w Skoczowie
45-letnia kobieta wpadła na przejściu
pod małego fiata. Ofiarę wypadku z po-
tłuczoną głową odwieziono do szpitala.

30 listopada
- na skoczowskim rynku
ustawiona została choinka bożonarodze-
niowa. Tym razem jest to piękna sosna
kalifornijska, którą wyhodował w swo-
im ogrodzie Paweł Szarzeć,
mieszkający przy ul. Podkępie.

Listopad - w ostatnich dniach mie-
siąca zakończono prace modernizacyj-
ne na ulicach Słonecznej i Południowej
w Skoczowie. Zmieniono nawierzchnię,
wykonano nowe chodniki oraz kanaliza-
cję deszczową.


Grudzień

5 grudnia - na rynek do Skoczowa
przybył Mikołaj w towarzystwie
Śnieżynki, którzy bawili dzieci konkur-
sami, zabawami, opowieściami oraz wrę-
czali dzieciom podarunki. Po mieście
kursowała kolejka, z której korzystali
dorośli i dzieci.

5-6 grudnia - w nocy w kamieni-
cy przy rynku nastąpił wybuch gazu.
Wskutek eksplozji zniszczone zostały
m.in. 3 ściany dwóch mieszkań i sufit.
Poszkodowana została 17-letnia córka
jednego z lokatorów, którą odwiezio-
no do szpitala. Straty oszacowano na
60 tys. zł.

10 grudnia - w sklepie jubilerskim
Agat w Skoczowie przy ul. Ustrońskiej,
dzięki opanowaniu i odwadze sklepowe
udaremniły próbę zuchwałej kradzieży
biżuterii przez niefortunnego złodzieja.
Gdy sprawca włożył rękę do szuflady
z pierścionkami, dwie ekspedientki rzu-
ciły się na niego, a ten wyrywając rękę
zatoczył się na kratę drzwi wejściowych
i udało mu się uciec.

13 grudnia - w związku ze zmianą
rozkładu jazdy PKP uruchomiły dodat-
kowe kursy pociągów na trasie Wisła
Katowice. W sumie przez Pierściec,
Skoczów i Bładnice kursuje po 5 pocią-
gów w obie strony.

13 grudnia - w skoczowskim
Teatrze Elektrycznym odbył się kon-
cert charytatywny Śląskiej
Grupy Bluesowej z Jankiem
„Kyksem" Skrze-kiem.
Zbierano pieniądze na rehabi-
litację skoczowian ze schorze-
niami kręgosłupa i mięśni.

16 grudnia - w ramach
akcji pomocy dla placó-
wek publicznych i pomocni-
czych Ukrainy, prowadzonej
przez Chrześcijańską Służbę
Charytatywną, w Skoczowie
zbierano dywany w darze dla
domów dziecka na Wschodzie.

18 grudnia - w 13 rocznicę
założenia sekcji sztuki walki
kung-fu i jujitsu, w Zespole
Szkół nr 1 w Skoczowie odbył
się pokaz mistrzów różnych
technik walk, w tym 25-oso-
bowej grupy dzieci w wieku
od 7 do 13 lat.

25 - 27 grudnia - Święta
Bożego Narodzenia ciepłe.
W pierwszy dzień pochmur-
no i chwilami deszcz. Drugie
święto i niedziela pogodne
z niewielkimi zachmurze-
niami. Temperatura plus 14 stopni C.
pierwszego dnia. Plus 5 stopni w kolejne
dni. W nocy odpowiednio plus 5 i plus 3
stopnie.

Grudzień - w 2009 r. wydarzyło się
w gminie Skoczów 24 wypadków drogo-
wych, w których zginęła 1 osoba, 26 zo-
stało rannych (to mniej o 10 niż w 2008 r.
kiedy to zginęło 11 osób). Stwierdzono
692 przestępstwa, w tym 132 kradzieże
z włamaniem, 12 rozbojów z wymusze-
niem (w tym raz z bronią w reku), 16
bójek, 32 przypadki związane z nar-
komanią, 121 przestępstw drogowych.
Przestępstwa nieletnich to 4,9 proc, naj-
więcej dotyczy narkotyków.