Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
WYDARZENIA ROKU 1985
Dział:

EDWARD BISZORSKI

 

WYDARZENIA ROKU 1985

 

Najmłodszą mieszkanką Skoczowa jest Mar­cela Rusin, która urodziła się 1.01.1985 r., nato­miast najmłodszymi obywatelami gminy są: Grze­gorz Biedrawa z Ochab Małych i Aleksander Ma­rek z Kowali, urodzeni 3.01.1985 r.

Nowy rok przyszedł śnieżny i mroźny. Tem­peratura spadała niejednokrotnie poniżej 30°C. Mrozy trzymały w lutym, a śnieżyło przez cały marzec. Surowa zima panowała nie tylko w Euro­pie, ale i w Ameryce. Dotkliwe straty poniosły plantacje owoców południowych. Śnieżyło nawet w okresie wielkanocnym.

Karnawał rozpoczął jak zwykle KS „Beskid" zabawą sylwestrową. Niektóre skoczowskie stowa­rzyszenia urządzały swoje zabawy w pięknej sali OSP — w pobliskich Górkach.

 15.01. Odbył się po raz pierwszy „Jonaszowy Bal", zorganizowany przez Towarzystwo Mi­łośników Skoczowa i Dom Kultury „Odlewnik", które postanowiły wskrzesić ostatnio zaniedbaną tradycję świetnych zabaw karnawałowych, co im się też całkowicie udało. Był to bal maskowy. Większość uczestników przebrała się w pomysło­we kostiumy. Oprócz wielu niespodzianek odbył się także już od dawna nie widziany w Skoczo­wie strip-tease.

W tym roku organizatorzy zimowych imprez nie narzekali na brak śniegu. W dniach 18— 10.01. odbyły się zawody skibobowe (nartosanki) o „Błękitny Kask Beskidów", zorganizowane przez LKS w Brennej.

Skoczowska sekcja skibobów należała do nie­dawna do czołówki polskiej. Ostatnio większość zawodników przeniosła się do LKS Brenna i Si-moradz, zdobywając dla ich barw laury.

10.02. Odbyły się XXII zawody narciarskie o „Puchar Przechodni Starego Gronia", zorganizo­wane przez Miejskie Kolo PTTK w Skoczowie. Puchar seniorów zdobył Marek Gruczelak z Ryb­nika, a w kategorii juniorów Piotr Martyniak z Ustronia. Udział wzięło 86 zawodników. Po raz pierwszy do mierzenia czasu zastosowano fotoko­mórkę.

16.02. Miejskie Kolo PTTK przeprowadziło coroczne zawody narciarskie dla szkół podstawo­wych miasta i gminy o „Puchar Kaplicówki" ufun­dowany przez naczelnika MiG. Uczestniczyło 144 zawodników. Puchar zdobył zespół Szkoły Pod­stawowej nr 1, drugie miejsce zajęła Szkoła Pod­stawowa nr 2, a trzecie — Szkoła Podstawową nr 7 w Pogórzu.

W lutym ukazała się publikacja TMS „Kro­nika Skoczowska". Zawiera ona prace nadesłane na konkurs „Skoczów w minionym 40-leciu" i kronikę wydarzeń 1983—1984.

W dniach 3—10.03. w Mariańskich Łaźniach odbył się IV światowy konkurs interpretacyjny dla muzyków z wadami wzroku. Wyróżnienie oraz nagrodę specjalną otrzymał Roman Molinek ze Skoczowa.

 3.04. Trzecioligowy KS „Beskid" rozpoczął sezon piłkarski wygranym meczem 2 : 0 z „Gór­nikiem" Wojkowice.

 9.04. W drugim dniu Świąt Wielkanocnych w swojej rodzinnej wsi w Ochabach pierwszą mszę prymicyjną odprawił nowo wyświęcony ksiądz Stefan Rakus. Ostatnim wyświęconym księ­dzem z Ochab był Józef Franek (1917 r.). 9 12.04. Zakończył się turniej brydżowy o „Pu­char Przechodni TMS". Rozgrywki rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku. Puchar zdobył Jerzy Cho­lewa, drugie miejsce zajął Roman Sanetra, a trze­cie Tadeusz Waleczek.

 W kwietniu przeprowadzono generalny re­mont i wyasfaltowano dworzec PKS. Prace prze­biegały szybko i sprawnie.

 23.04. Otwarto filię Miejskiej Biblioteki Pu­blicznej na Zabawie, w budynku byłej restauracji „Strzecha".

 1.05. W 40 rocznicę wyzwolenia Skoczowa przez Armię Radziecką odbyły się okolicznościo­we uroczystości. Bogaty program został zakłócony przez obfite opady śniegu.

 2.05. Miejsko-Gminny Komitet PRON-u i ko­ło ZBoWiD zorganizowały spotkanie z obywatela­mi, którzy przed 40 laty, w dniu 2 maja 1945 r. spotkali się w kinie miejskim, by wyłonić pierw­szą władzę administracyjną w Skoczowie. 9 3.05. Odbyła się uroczysta akademia SD z okazji 194 rocznicy Konstytucji 3 Maja.

 4.05. Odbyło się zebranie założycielskie Pol­skiego Związku Skibobowego, w którym uczestni­czyli, oprócz przedstawicieli Podbeskidzia, również delegaci z Zakopanego, Nowego Sącza, Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Zebrani uchwalili, że siedzibą Pol­skiego Związku Skibobowego będzie Skoczów. Pre­zesem został wybrany Marian Kałoń z Bielska-Bia-lej.

 11.05. Załoga ZPW „Pledan" spotkała się na uroczystości z okazji 150-lecia istnienia zakładu. Minister E. Grzywa przekazał załodze sztandar. Zasłużeni pracownicy otrzymali odznaczenia pań­stwowe, resortowe i wojewódzkie, które wręczył wojewoda Stanisław Łuczkiewicz. Nakładem TMS wyszła bogato ilustrowana broszura pt. „ZPW Pledan. Z historii i współczesności zakładu". Wy­bito również pamiątkowy medal. 9 11.05. Odbyła się uroczystość z okazji 60-ie-cia Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy „Polkap". I tutaj minister i wojewoda przekazali załodze sztandar udekorowany odznaką „Za zasługi dla województwa bielskiego". Równocześnie pra­cownicy otrzymali odznaczenia państwowe i resor­towe.

 W dniach 11—12.05. odbyły się w Ośrodku Sportów Konnych w Ochabach Mistrzostwa Poi ski Juniorów Zrzeszenia LZS. Udział wzięło 50 jeźdźców i 70 koni z 20 klubów. Mistrzem Pol­ski została Izabela Cimanowska na „Dominancie" z LKS Sopot, przed Stanisławem Merchutem na „Annopolu" z LZS SJ Targoszyn i Arturem Pa­włowskim na „Nerwusie" z LZS Sopot. Iwona Bartosz uplasowała się na piątym miejscu (LZS Ochaby).

W polowie maja zawodnicy z LKJ Ochaby uczestniczyli w „Zawodach Przyjaźni" w NRD (okręg Drezno). Iwona Bartosz wygrała na ko­niu „Sukarno" konkurs skoków klasy N — ju­niorów. Bogdan Kuchejda na „Łowiczu" zdobył I miejsce tej samej klasy w grupie seniorów. Paweł Dziadczyk zajął III miejsce na „Rodonie".

18.05. W Skoczowie odbyło się spotkanie Chrześcijan Dnia Siódmego z udziałem prezyden­tów Światowej Federacji Babtystów Dnia Siódme­go z USA i Holandii. Po uroczystym nabożeństwie zgromadzeni udali się nad Wisłę, gdzie przez cał­kowite zanurzenie ochrzczono 27 osób.

1.06. Odbyła się uroczysta akademia z okazji 80-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie. Szkoła otrzymała sztandar. Wybito także pamiątkowy medal. Duży trzykondygnacyj­ny gmach o bogatej, stylowej fasadzie, salę gim­nastyczną oraz zaplecze gospodarcze wybudowano w ciągu 2 lat. Nie było wtedy prądu, dźwigów ani betoniarek.

8.06. Zmarł zasłużony pedagog, Jan Husar, przeżywszy 75 lat. Był długoletnim dyrektorem Technikum Rolniczego w Międzyświeciu, ofiar­nym działaczem ZSL oraz radnym Powiatowej Rady Narodowej.

 9.06. W dniu tym odbyła się coroczna pro­cesja ku kapliq' bł. Jana Sarkandra. Również w tym dniu biskup Herbert Bednorz poświęcił 22--metrowej wysokości krzyż — ten, który stał w Katowicach w czasie odwiedzin Ojca Świętego Jana Pawła II w roku 1983. Dla lepszej ekspo­zycji krzyża wycięto wieloletnie tuje stojące obok kaplicy.

9.06. Odbył się złaz górski zorganizowany dla młodzieży szkół podstawowych miasta i gminy przez Miejskie Koło PTTK w Skoczowie trzema trasami na Sószów. Uczestniczyło 110 dzieci.

20—23.06. Odbyły się z bardzo bogatym pro­gramem Dni Skoczowa. W ciągu trzech dni wy­stąpiło 27 większych i mniejszych zespołów estra­dowych oraz urządzono 10 imprez nieestradowych. Przez cały tydzień w MDK „Tryton" trwała wy­stawa pt. „Skoczów w minionym 40-leciu". W zimnym i codziennie deszczowym czerwcu zna­lazły się trzy dni słoneczne, właśnie w czasie, gdy w Skoczowie odbywały się lokalne imprezy.

25.06. Zginął tragicznie, potrącony przez po­ciąg 42-letni Jerzy Chwastek — dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. Pogrzeb odbył się w przed­dzień zakończenia roku szkolnego w Ustroniu.

30.06. Zmarł w 58 roku życia znany bioener­goterapeuta Stanisław Nardelli, który wychował się i lata młodzieńcze spędził w Skoczowie.

30.06. Idący lasem przez Kaplicówkę chłopak przypadkowo natknął się na ludzką nogę z bu­tem. Zawiadomił MO. Okazało się, że wysoko na drzewie wisiał człowiek. Wisielca zidentyfiko­wano jako Zbigniewa Czmiela, który przed ro­kiem wychodząc z domu zostawił wiadomość, żeby go nie szukano, ponieważ pragnie zniknąć w ogóle z życia. Samobójca, wisząc tak przez rok, wysuszony przez słońce, wiatr i mróz ważył za­ledwie 18 kg. Zbigniew Czmiel był pracownikiem Garbarni. Pozostawił żonę i troje dzieci. 9 Święto 22 Lipca obchodzono w Skoczowie bardzo uroczyście. 19.07. odbyła się Miejsko--Gminna Akademia. W dniach od 20 do 22.07. urządzono serię imprez estradowych, rozrywko­wych, festynów w parku na Górnym Borze. 21.07. na Skoczowskim Rynku odbyły się uroczystości wręczenia sztandarów zawodowym i ochotniczym strażom pożarnym ze Skoczowa i Ustronia.

8—9.08. Ogłoszono alarm przeciwpowodzio­wy, ponieważ po kilkudniowych opadach wszyst­kie rzeki wystąpiły z brzegów. Ostatnia wielka po­wódź stulecia nawiedziła Skoczów w 1972 r.

 11.08. KS „Beskid" Skoczów rozpoczął sezon piłkarski w klasie okręgowej, remisując z „Piastem" Cieszyn 0 : 0. Dotychczas KS „Beskid" grał (przez trzy sezony) w trzeciej lidze. W tym samym dniu swój pierwszy mecz w klasie A zagrał zespół z Ochab, remisując z „Olimpia" Goleszów 1:1.

W Ogólnopolskim Konkursie o Tytuł Mistrza Gospodarności dla Miast i Gmin Skoczów otrzy­mał wyróżnienie w wysokości 1 miliona zł.

24—25.08. Na Wiśle od Skoczowa po Ustroń odbyły się IX Wędkarskie Muchowe Mi­strzostwa Polski. Zwyciężył Henryk Taiber z Ka­towic, II miejsce zajął Antoni Tondera, a II An­drzej Florek. Wyłowiono 93 pstrągi i 1 jelca.

Zespół Państwowego Domu Pomocy Społecz­nej, który w styczniu 1985 r. został przeniesiony z Ustronia do Skoczowa, otrzymał nagrodę woje­wódzką za szczególne osiągnięcia w tworzeniu warunków do opieki nad osobami w podeszłym wieku i przewlekle chorymi.

Na VI Spartakiadzie Armii Zaprzyjaźnionych Jan Kowalczyk z KJ Ochaby wywalczył 3 złote medale.

31.08 W cieszyńskim szpitalu urodziły się trojaczki: Łukasz, Mariusz, Monika Juroszkowie.

Sklep nr 1 Okręgowej Spółdzielni Mleczar­skiej w Skoczowie zdobył I miejsce w ogólnopol­skim konkursie na najlepszy sklep mleczarski, ogłoszonym przez Stołeczny Klub Federacji Kon­sumentów.

11.09. Spalił się całkowicie tartak w Ustro­niu. Pożar powstał w czasie, kiedy cała zmiana druga oglądała w telewizji mecz Polska—Belgia. Mecz decydował o uczestnictwie w Mistrzostwach Świata w Meksyku. Polska mecz wygrała, a tar­tak przegrał 40 min złotych — tyle wynoszą stra­ty.

15.09. Rozpoczął się w Skoczowie plener zor­ganizowany przez Ministra Kultury i Sztuk i BWA w Bielsku-Białej. Do Skoczowa przyjechało 15 artystów — plastyków (z Wrocławia, Opola, Częstochowy, Nowego Sącza, Białegostoku i ze Śląska). Artyści przez 2 tygodnie utrwalali na płótnie architekurę i krajobraz Skoczowa.

15.09. W Kiczycach obchodzili dożynki rol­nicy miasta i gminy Skoczów. Gospodarzami byli Zofia i Rudolf Stankowie. Dożynkom przygry­wała orkiestra z kopalni „Marcel". Kopalnia ta buduje w Kiczycach ośrodek wypoczynkowy.

21.09. W Katowicach-Piotrowicach odbyły się międzywojewódzkie zawody strzeleckie w ramach spartakiady 40-lecia ORMO. 1 miejsce zajęła dru­żyna Skoczowa w składzie Halina Kramarczyk, Jan Ferdyn, Tadeusz Konderla, Roman Macura. Skoczowianie zwyciężyli również w strzelaniu in­dywidualnym.

13.10. Odbyły się wybory do Sejmu PRL. Bo­lesław Doktór ze Skoczowa został ponownie wy­brany posłem

Przez 10 październikowych dni kręcono w Skoczowie film o Gustawie Morcinku pt. „Siedem zegarków Gustawa eremity, skoczowskiego Mor­cinka". Ekipa filmowa nie zwróciła na siebie uwagi, ponieważ sceny były kręcone przeważnie we wnętrzach, przede wszystkim w Szkole Pod­stawowej nr 1, w której Morcinek uczył. Produ­centem jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Telewizja Polska. Reżyserował Antoni Hałor, postać Morcinka odtwarza aktor Teatru Nowego w Zabrzu, Andrzej Lipski. Cennych wskazówek o życiu i twórczości Gustawa Morcinka udzielała filmowcom mgr Halina Szotek — powierniczka spadku twórczego naszego pisarza.

7.11. wiceminister przemysłu chemicznego i lekkiego Eugeniusz Zarzycki udekorował sztan­dary „Polkapu" i „Pledanu" Orderem Sztandaru Pracy II klasy.

Ziemia Cieszyńska obchodzi w tym roku 100. rocznicę założenia Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego oraz 90. rocznicę powsta­nia 1 polskiego gimnazjum w Cieszynie. Główne uroczystości odbyły się 9.11. W Domu Narodo­wym w Cieszynie spotkali się działacze Macierzy. Odsłonięto pomnik Pawia Stalmacha — założycie­la i pierwszego prezesa towarzystwa. Po południu odbyła się uroczysta akademia jubileuszowa w Teatrze im. Mickiewicza. Wręczono Macierzy sztandar. Następnie min. prof. Kazimierz Żygul-ski udekorował sztandar Krzyżem Oficerskim Or­deru Odrodzenia Polski. Równocześnie Odznakę za zasługi dla województwa bielskiego otrzyma! obchodzący 90-lecie Zespół Szkół im. A. Osu­chowskiego. Najbardziej zasłużeni działacze MZC otrzymali odznaczenia państwowe, wyróżnienia i dyplomy. Z okazji 100-lecia Macierzy wydano 180-stronicową książkę „Polskości Bastion — szkice z przeszłości Macierzy", zawierającą bogaty materiał informacyjny i ilustracyjny.

12.11. odbyło się zebranie miejskiego koła PTTK z okazji 55-lecia istnienia. Koło to jest jedną z najprężniejszych organizacji społecznych w mieście. Jest też jednym z najstarszych kół w Polsce. Jego członkowie nie tylko uprawiają tu­rystykę dla własnej przyjemności, ale podjęli trud zagospodarowania regionu. Brennej. Wytyczyli nowe szlaki turystyczne, z tego 3 ze Skoczowa na Blatnią, Równicę i Czantorię. Założyli 6 stacji noclegowych w górach. Koło organizuje zawody narciarskie „O Puchar Starego Gronia", zawody narciarskie oraz złazy górskie dla młodzieży szkól podstawowych w Skoczowie. Urządza co roku im­prezę pieczenia barana, w której biorą udział ty­siące turystów; jest szeroko znana wśród miłośni­ków gór. Kolo prowadzi wypożyczalnię sprzętu turystycznego. Niemałym wydarzeniem kultural­nym w mieście były bale turystyczne organizowa­ne zawsze na wysokim poziomie. Także w tym roku obchodzi swoje 75-lecie zasłużony dla roz­woju ruchu turystycznego oddział cieszyńskiego PTTK, do którego należy koło w Skoczowie. Główna uroczystość odbyła się 7.11. w teatrze w Cieszynie. Zasłużonym działaczom wręczono od­znaczenia państwowe, medal wybity z okazji 75--lecia i dyplomy honorowe. W części artystycz­nej wystąpił Zespól Ziemi Cieszyńskiej. Z tej okazji wydano publikację pt. „Od PTT do PTTK".

15.11. w MDK Tryton odbyło się zebranie skoczowskiego Kola Macierzy poświęcone ;100. rocznicy założenia towarzystwa. Wiceprezes Sta­nisław Głazowski mówił o historii stowarzysze­nia, a Janusz Wira o 63-letniej działalności kola w Skoczowie. Licznej grupie miejscowych działa­czy wręczono dyplomy honorowe MZC. W części artystycznej wystąpili harcerze z Drużyny ZHP im. Pawia Stalmacha, zespół recytatorski ze Szkoły im. Gustawa Morcinka, zespół regionalny ze szko­ły w Pogórzu oraz zespół gawędziarzy Anny Bol-kowej.

 W polowie listopada spadł obfity śnieg. Ucie­szyło to dzieciarnię, która gromadnie korzystała z nowego toru saneczkowego. Został on wybudo­wany niemałym wysiłkiem społecznym na wąskim nie zabudowanym skrawku u podnóża Kaplicówki. Tor wybudowano wzdłuż głębokiego wąwozu, który kiedyś był ulubionym miejscem zabaw. W młodocianych umysłach ten głęboki jar miał w sobie coś tajemniczego i pobudzał wyobraźnię. Najchętniej bawiono się w zbójników i żandar­mów albo w podchody czerwonoskórych. Miejskie kolo PTTK wybudowało tam swoją pierwszą skocznię narciarską. Obecnie to uroczysko jest śmietnikiem i cmentarzyskiem zużytego sprzętu domowego. W północnej części Kaplicówki znaj­duje się doskonały teren narciarrski. Wciąż jednak zezwala się na budowę domków, które jak złośli­wy nowotwór pożerają ten ostatni stok zjazdowy.

W tym roku przypada 90. rocznica istnienia Banku Spółdzielczego w Skoczowie. Ta zasłużona placówka obsługuje miasto i gminę Skoczów oraz gminę Dębowiec i Brenna, a także opiekuje się 9 szkolnymi kasami oszczędnościowymi.

 Placówki kulturalne prowadziły w 1985 r. ożywioną działalność. Wiele inicjatywy wniosła Janina Izdebska, która została kierownikiem Do­mu Kultury „Kuźnik". Placówki kulturalne Sko­czowa wspólnie wystawiły komedię muzyczną pt. „Śpiewogra niehistoryczna". Tekst napisał Konrad Doktor, a muzykę skomponował Antoni Poćwierz. Sztuka ta powstała dla uczczenia 700-lecia nada­nia praw miejskich naszemu miastu. W tym roku „Śpiewogrę niehistoryczna" wystawiono w czasie Dni Skoczowa oraz powtórzono w świetlicy „Wspólnota".

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Pol­ski otrzymał Franciszek Rychlicki — niestrudzony działacz społeczny Stronnictwa Demokratycznego.

Statek Skoczów w 1985 r. odbył 4 podróże do portów basenu Morza Śródziemnego, lądując również w zachodniej Europie. Najczęściej odwie­dza! port)': Hamburg, Antwerpia, Limassol, Aleksandria, Lattakia, Mersin, Izmir, Bejrut, Leixoes. Statkiem dowodzi! kapitan żeglugi wiel­kiej Adam Lipiński.

W r. 1985 oddano do użytku na Górnym Bo­rze 3 bloki, tj. 165 mieszkań. Wybudowano 35 domków jednorodzinnych w mieście oraz 2 w gminie. W szkole na Górnym Borze oddano 3 segmenty, czyli 18 sal lekcyjnych. Następne segmenty zostaną oddane w 1986 roku. W mieście w całym roku urodziło się 228 dzieci, a w gminie 168. Zmarło 114 osób w mieście i 110 w gminie. Najstarszą osobą zmarłą w Skoczowie była 97-letnia Zuzanna Badura, natomiast 94 lat dożyli Zuzanna Kubala i Paweł Palarczyk z Ochab.

 Straż pożarna została wezwana do 21 poża­rów. Najgroźniejszy miał miejsce w RSP „Buczę", w Pogórzu, gdzie straty wyniosły 1,5 min zł. Łączne straty spowodowane pożarami w mieście i gminie wyniosły 6 min zł.

 Barbórkę obchodziliśmy po wodzie, a Boże Narodzenie przy prawie wiosennej pogodzie. W ostatnie dni roku termometr wskazywał często ponad 10 stopni powyżej 0. Śnieg zaczął sypać w Sylwestra.

 

EDWARD BISZORSKI

 

O TYM, JAK STRAŻNIK BOHACZ RESOCJALIZOWAŁ WIĘZIENNYCH OPRYSZKÓW

 

 

Działo się to za czasów, kiedy Skoczów, prze­stawszy pełnić godność miasta powiatowego w sensie administracyjnym, utrzymał się jako miasto - siedziba sądu grodzkiego. A że sądy bez wię­zienia nie mogą się obejść, więc też z początkiem XX w. wybudowano nie tylko okazały gmach dla potrzeb skoczowskiej temidy, lecz również i bu­dynek więzienny, w którym obecnie mieszczą się warsztaty Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Podwórze więzienia otoczone zostało wysokim murem. Jego resztki można jeszcze oglądać u zbie­gu ulic Mickiewicza i Podkępia.

Włodarzem, czyłi strażnikiem przybytku kary był pracownik sądowy Jan Bohacz — człek srogi i nieprzystępny. Ale tylko z pozoru! W istocie, ci, którzy go lepiej poznali, twierdzili, że ma usposobienie łagodne i wesołe. Bohacz wraz z ro­dziną mieszkał w budynku więziennym.

Aresztanci skoczowscy nie byli wielkimi zbrod­niarzami, lecz wszelkiej maści oszustami, oprysz-kami, złodziejaszkami, a także awanturnikami, którzy podpiwszy sobie na weselach czy przy in­nych okazjach w karczmie u Hatłasa w Wiślicy lub Mecendorfa w Brennej — rozbijali kufle na głowach biesiadników i tancerzy. W więzieniu pozbawieni piwa i okowity, zachowywali się po­tulnie i przykładnie. A że żona dozorcy gotowała strawę i dla nich, więc też niejednego junaka można było spotkać w kuchni przy skrobaniu kar­tofli, sprzątaniu i innych czynnościach gospodar­czych.

Bohacz w postępowaniu z podopiecznymi sto­sowa! własny system wychowawczy. Chodziły słu­chy, że pozwalał zaufanym więźniom czmykać o zmroku do domów. Przed świtaniem taki jeden z drugim wyłaził spod ciepłej pierzyny i z bo­chenkiem chleba i pajdą słoniny, bocznymi ścież­kami kluczył, by na czas zdążyć za więzienną kratę i po aresztancku spędzić dzień.

Bohacz znany był z zamiłowań muzycznych. Umiejętność gry na różnych instrumentach zdób;! i ugruntował prawdopodobnie w kapeli wojsko­wej. Jako oboista bywał zapraszany do udziału w koncertach symfonicznych w Bielsku Przez szereg lat kierował — w zastępstwie organisty — katolickim chórem kościelnym w Skoczowie. Do jego więziennego mieszkania przychodziły dzieci, które uczył grać na skrzypcach.

Jest więcej niż pewne, że Bohaczowe muzyko­wanie udzielało się również aresztantom i wpły­wało na łagodzenie ich prymitywnych i obskur­nych obyczajów.

KRONIKA SKOCZOWSKA — publikacja okolicznościowa Towarzystwa Miłośników Skoczowa — 1985 r

Opracowanie redakcyjne: Kazimierz GOŁĘBIOWSKI, opracowanie techniczne: Jan STARZEC, Nakład: 1.000 egz. Druk: RKS „Goleszów" — Zakład Poligraficzny Skoczów. Zam. 26-86. K-20